DIRK
Ferneaming fan de namme Dirk
Home
1707. Jets Dijrks
1675 Aldegea
x Jottje Peekes
1671 Aldegea HO


1. Geertie (1701)
2. Dijrk Jotties (1713)


858. Dijrk Jotties
d. 26-3-1713 Aldegea HO - 1786 Nijegea HO
x Goeitscke Ykes, 19-4-1744 Nijegea HO
1708 Nijegea HO - 18-4-1771
df. Yke Tjedzes en Akke Sigbolts

1. Yke(1745) x Akke Luitjes
   soan Dirk Ykes (1772)
2. Jottie (1748)
3. Jetske (1748)
4. Jetske Durks (1751)
5. Jottje Durks Hoekstra (1755-1825) x Teetske Douwes
   soan Durk Jottjes Hoekstra (1779-1815)

Yn de Kwotisaasje fan 1749 omskreaun as 'gemeen boer', mei in hśshālding fan 5 folwoeksenen en 1 bern.


429. Jetske Dirks (Hoekstra)
25-4-1751 Nijegea HO
x Rimmer Wiggles, 30-5-1773 Aldegea HO
28-10-1739 Aldegea HO -
sf. Wigle Remmerts en Aukje Hajes

1. Wiggle (Jongsma) (1774-1834) x Rieme Rimmers
2. Gooytsche (Jongsma) (1776-1844) x Johannes Jacobs (Bergstra)
   soan Durk Johannes Bergstra (1818-1875)
3. Durk (1780-1783)
4. Durk Rimmers de Jong (1783-1818)
5. Sjoerd (1784-1811) x Teetske Jarigs
6. Anne (1786)


214. Dirk Rimmers de Jong
7-7-1783 Aldega - 14-1-1818 Langwar
x IJke Klazes de Jong, 14-4-1805 Langwar
1-3-1784 Diken - 10-11-1852 Diken
df. Klaas Klazes de Jong en Antje Rudolphus Rudolphi

1. Jetske Dirks de Jong (1806-1867)
2. Antje (1808-1871) x Eling Kerstes Koopmans
3. Klaas (1810-1880) x Antje Jentjes Dijkstra
4. Rimmer (1812-1829)
5. Akke (1814) x Sipke Thijsses Taconis
6. Dirk (1816-1822)
7. Dirkje (1818-1886) x Albert Eiles van der Gaast

Op 14 jannewaris 1818 wie Durk mei in kollega boer (sweager Klaas Klazes de Jong) śt Diken mei in boat nei de wykmerk te Balk gien foar it ōfleverjen fan būter. Hja diene dat mei in iepen sylboat. Op'e weromreis kantele de boat troch de hurde wyn op'e Sleattemermar ūnder Wāldsein. Rźding wie net mooglik, minsken fan Wāldsein wiene yn'e tsjerketoer klommen om ien en oar te sjen. It lichem fan Durk waard 19 en dat fan syn sweager 16 wike letter fūn.


107. Jetske Dirks de Jong
23-2-1806 Diken - 7-12-1867 Langwar
x Foeke Pieters Dijkstra , 22-5-1829 Doanjewerstal
20-1-1798 Drylts - 10-12-1875 Langwar
df. Durk Rimmerts de Jong en Yke Klazes de Jong
Foeke troude earder Geeske Hanzes Zandstra

1. Grietje (1830) x Wijbrandus Tjeerds van der Leij
2. Dirk (1831) x Baukje Jolles Dijkstra
3. Yke (1836) x Libbe Gerrits Tjalma
4. Pietertje Foekes Dijkstra (1841-1874)


Foeke Pieters Dijkstra en Jetske Dirks de Jong


53. Pietertje Foekes Dijkstra
11-11-1841 Langwar - 17-4-1874 Nijegea
x Foeke Gerrits van der Wal , 12-4-1861 Doanjewerstal
18-10-1839 Nijegea - 30-1-1877 Nijegea
sf. Gerrit Foekes van der Wal en Cornelia van der Schuit
hy trouwt wer mei Gooits Roosjen

1. Cornelia (1862-1943) x Wytze Hoeneveld
2. Jetske (1863-1940) x Jolle Sybesma
3. Gerrit (1864-1937) x Boukje de Boer
4. Foeke Pieter (1866-1951)
5. Grietje (1868-1947)
6. Dirk Foekes van der Wal (1870-1950)
7. Trijntje (1872-1944) x Jelle Postma

   

Foeke Gerrits van der Wal en Pietertje Foekes Dijkstra,


26. Dirk Foekes van der Wal
21-1-1870 Koudum - 10-12-1950 Langwar
x Geeltje Bouwes Dijkstra, 28-4-1893 Doanjewerstal
10-3-1868 Diken - 20-2-1948 Boarnsweach
df. Bouwe Jolles Dijkstra en Hiltje Pieter Hijlkema

1. Hiltje (1894-1964) x Symen Jacob Bouma
2. Pietertje Dirks van der Wal (1896-1939)
3. Grietje (1898-1987) x Dirk Freerks Zandstra
4. Bouwe Jolle (1909-1964) x Hendrika Brinkman


   

Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra,
hjirūnder mei de fjouwer bern


13. Pietertje Dirks van der Wal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
x Jacob Alles van der Sluis, 6-5-1920 Doanjewerstal
sf. Alle Jans van der Sluis en Antje Jacobs Velde

1. Alle (1921) x Uilkje Hoekstra
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk Jacobs van der Sluis (1929)

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal


6. Dirk Jacobs van der Sluis
28-4-1929 Diken
x Anna Tjitske Jaarsma, 21-5-1952 Doanjewerstal
27-5-1929 Sint Nyk
df. Everhardus Jaarsma en Grietje Elisabeth Tilma

1. Pietertje Geeltje (1953)
2. Jacob van der Sluis (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske (1962) x Gerbrand van 't Klooster3. Jacob van der Sluis
20-12-1955 Poppenwier
x Beitske Hijnberg, 14-11-1986 Drylts
26-8-1963 Snits
df. Johannes Hijnberg en Tetje Mast

1. Tetje Cornelia (1987)
2. Durk Evert (1989)
3. Johannes (1993)


Koart oersjoch ferneaming:
  858. Dijrk Jotties
1713-1786
  214. Dirk Rimmers de Jong
1783-1818
  (53.) Dirk Foekes Dijkstra
1831
    26. Dirk Foekes van der Wal
1870-1950
    6. Dirk Jacobs van der Sluis
1929
    (1). Durk-Evert van der Sluis
1990