ALLE
Ferneaming fan de namme Alle
Home
24640. Alle Sjoerds
geb. rond 1530 Terwispel – overl. voor 1600


1. Eebele Alles
2. Sioerd
  soan Alle Sioerds x Gaek Tieerdts
3. Rieuw x Ate Feddes
  soan Alle Ates x Bon Ulbes

Alle Sjoerds wordt genoemd (als Alle Sywrdts) in de belastingregisters van de Personele Impositie, een belastingkohier uit 1578, van Opsterland. Het betreft hier een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken, een luxe-belasting dus. Daaruit mogen we afleiden dat Alle Sjoerds tot de (betrekkelijke) élite van Terwispel behoorde. Hij wordt daarin aangeslagen voor 1 Car.gld.


Naar verluidt wordt Alle Sjoerds in een weesrekening van een van zijn kleinkinderen als ‘bestevaar’, dus grootvader, genoemd. Ik heb de betreffende acte echter nog niet onder ogen gehad.
Het zeer uitgebreide nageslacht (7000 namen) van Alle Sjoerds is door Jan Piet Coehoorn vastgelegd in een dik boekwerk van elk ruim 750 bladzijden onder de titel “Hoe het in één familie kan verkeren’. Het boek is na het overlijden van Coehoorn door Jan Post in tweede druk uitgegeven: twee dikke boeken met 25000 namen!


12320. Eebele Alles
geb. rond 1560 - na oktober 1617 te Lippenhuizen
x Aeddu (Jets) Sierds

1. Alle Eebeles
2. Otte, geb. rond 1592, x Feik Jentjes x Aat Ates
3. Saak, geb. rond 1598, x Sijbren Sijbes
4. Hedman, geb. rond 1600 x Gees Annedr

Over Eebele Alles zijn weinig concrete gegevens bekend. Alleen in de hieronder opgenomen aankoop van hooiland onder Terwispel is zijn naam zwart-op-wit gevonden.
Dat de vier genoemde kinderen inderdaad zijn kinderen zijn, is gebaseerd op een aantal sterke aanwijzingen. Voor de oudste zoon geldt natuurlijk dat de familierelatie op grond van de naam is aangenomen. Verder is er uit 1639 een proclamatie bewaard gebleven, waarin Alle Eebeles en Otte Eebeles samen met hun echtgenotes land kopen van Saak Eebeles. Vrijwel zeker kan worden aangenomen dat het hier een onderlinge familie­transactie betreft, temeer daar Otte een dochter Saak heeft. Hedman tenslotte is na de dood van Otte voogd over diens jongste kinderen.


6160. Alle Eebeles
geb. rond 1590 - ov. na april 1653 te Lippenhuizen
x(1) Sjouk Tjeerds
geb. rond 1590 - 5-11-1614 Lippenhuizen
df. Tjeerd Feitses
x(2) Hendrikje Geerts
geb. rond 1595 - ov. na april 1653

uit het eerste huwelijk:
1. Hylke (v. 1614 - na mei 1666) x Aat Fookes
2. Oeds Alles
uit het tweede huwelijk:
3. Eebele ( ov. 1657/1660) x Auk Minderts
4. Eduw ( ov. 1670/1674)
5. Sjoerd (ov.1674)
6. Wobbe (ov. na juli 1666) x Aaltje Jochums
7. Jan (ov. 1666/1670) x Wypk Jans

Alle Eebeles wordt in 1640 genoemd als eigenaar van zathe Lippenhuizen 11. Gebruiker van deze boerderij is Rintse Oedses, zelf gebruikt hij Lippenhuizen 39.

Over de kinderen uit het tweede huwelijk van Alle Eebeles is veel te vinden in de weesboeken. Alle vijf kinderen zijn namelijk overleden terwijl zij nog minderjarige kinderen in huis hadden. Op deze wijze ontstonden veel onverdeelde boedels, die door de rechtbank na veel berekeningen moesten worden verdeeld.


3080. Oeds Alles
geb. voor 1614 - overl. na 1666
x Fook Gurbes

df.

1. Girbe Oedzes
2. Tjeerd
3. Bontie x Sibren Jelckes1540. Girbe Oedzes
overl. voor 1728
x Jeltje Sierdts

df.

1. Oeds x Hielkje Sijtzes
2. Sierdt
3. Foock x Jelcke Sijbrens x Gjalt Piers Madhuizen
4. Trijntje x Teije Wobbes
5. Alle Girbes (1690-1750)
6. Sjoerd x IJmkjen Tjallings x Grietje Andries
7. Bontie x Wijbe Piers Madhuizen
8. Binne
9. Saap

1698-1728 mede-eigenaar Lippenhuizen 4


770. Alle Girbes
1690 Lippenhuizen - voor 1758
x Tjaltje Sjoerds
overl. voor aug. 1733
df. Sjoerd en Eelkjen Arents

1. Jeltje Alles (1718-1807))
2. Sibbeltie x Jelle Broors

mede-eigenaar Lippenhuizen 12 en 28


385. Jeltje Alles
1718 Lippenhuizen - 8-3-1807 Hemrik
x Wytze Jans , 23-7-1747 Wijnjeterp
1712 Heerenveen - 13-11-1788 Hemrik
sf. Jan Ottes en Trijntje Harryts

1. Jan (1748)
2. Tjaltje (1751-1836) x Otte Ybles
3. Jan (1754-1834) x Hylkjen Sytzes
  soan Alle Jans (1800-1805), pakesizzer Alle Harkes van der Sluis (1835-1916)
4. Alle Wytzes van der Sluis (1759-1841)

Wytze Jans koopt in 1741 als vrijgezel een huis te Gorredijk, maar vertrekt na zijn huwelijk naar Lippenhuizen. Hij woont daar aan de vaart naast zijn oom en voogd Gosse Hanzes. In het Quotisatiecohier staat hij omschreven als ‘arbeijder redelijk in staat’. Uit de aanslag kan een vermogen van 600 Car.gld. afgeleid worden. Het zal zijn oom en voogd Gosse Hanzes geweest zijn, die Wytze Jans met geld en vakkennis heeft geholpen in de vervening. In 1754 koopt hij al voor meer dan 2000 Car.gld. hoogveen in Lippenhuizen aan. In 1760 wordt Wytze Jans inwoner van Hemrik, waar hij zich vestigt bij de in 1755 aangelegde sluis. In een akte uit 1763 wordt hij aangeduid als 'veenbaas en vallaatsman' en treedt hij dus ook als sluiswachter op. Dat zijn zoons Jan en Alle zich in 1812 Van der Sluis noemen heeft dus een duidelijke reden. Toch wordt de Opsterlandse Compagnonsvaart, die als trans­portweg zo'n grote rol speelt in zijn leven, hem nog noodlottig: in een bewaard gebleven kerkboek van zijn kleinzoon Wytze Jans staat dat diens grootvader 'in het water gestorven' is.


192. Alle Wytzes van der Sluis
januari 1759 Hemrik - 16-5-1841 Hemrik
x Froukjen Luitzens (Brouwer), 16-2-1783 Hemrik
d. 9-4-1758 Duurswoude - 20-7-1809 Hemrik
df. Luitzen Luitzens en Aaltje Jans

1. Wytze Alles van der Sluis (1783-1847)
2. Luitzen (1785-1790)
3. Jan (1787-1863)x Geeske Piers Hemrica x Tjaltje Jans van der Sluis
  soan Alle Jans van der Sluis (1813-1883), keapman yn Himrik
4. Jeltje (1789-1789)
5. Luitzen (1790-1840) x Romkjen Jacobs Veenland
  soan Alle Luitzens van der Sluis (1825-1887), arts yn Easterwâlde
6. Ruurd (1792-1835) x Grietje Carolina Begemann
  soan Alle Ruurds van der Sluis (1823-1853), dûmny yn Emden
7. Sybe (1793-1797)
8. Jeltje (1796-1797)

Alle Wytzes speelde een belangrijke bestuurlijke rol bij de vervening in Hemrik en Wijnjeterp. Hij was één der 'archi­tecten' bij het ontwerpen van de 'Laweiscontracten', arbeidscontracten waarbij de rechten en plichten van de veen bazen en –arbeiders werden vastgelegd. Van 1798 - 1832 was Alle Wytzes ontvan­ger van de Opsterlandse Veencompagnie.
Volgens J.Visser in 'Inventaris van het archief van de Opsterlandse Veencompag­nie' was dit een consortium van aanzienlijke personen die als kapitaalverstrekkers optraden met betrekking tot de ont­ginning van hoogveengebieden. De ontvanger voerde het beheer. Hij ontving o.a. huis- en landhuren, inkomsten uit de vaarten met sluizen, bruggen en wallen, zetgeld, hond- en grondgelden en hij betaalde het onderhoud van vaarten, sluizen, etc. en belastingen en diverse andere posten.
Op 27 mei 1806 werd Alle Wytzes van der Sluis benoemd in het bestuur van de gemeente Opsterland. In 1811 werd hij 'maire' (burgemeester) van Lippenhuizen (in de Napoleontische tijd was Opsterland verdeeld in de mairieën Beetsterzwaag, Lippen­huizen, Gorredijk, Langezwaag en Ureterp. De mairie Lippenhuizen omvatte de dorpen Lippenhuizen, Hemrik en Wijnjeterp). Een achterkleinzoon van Alle Wytzes, Jacob Jans, schijnt de ere­sabel van de maire nog in zijn bezit te hebben gehad, maar deze te hebben gebruikt voor het snoeien van wilgenbomen!
In 1813, toen de Prins van Oranje werd uitgeroepen tot sou­verein vorst, werden de maires afgezet en door schouten vervangen. In die tijd was het waarschijnlijk niet zo erg dat men met de bezetter collaboreerde, want op 30 april 1814 werd in Lippenhuizen als schout aangesteld..... Alle Wytzes van der Sluis.
Na zijn overlijden wordt op 20 september 1841 bij notaris Andreae te Beetsterzwaag de boedel van Alle Wytzes onder de erfgenamen verdeeld. Te verdelen zijn: de boerderij Lippenhuizen 11, negen huizen, 35 ha. weiland, 12 ha. bouw­and, 15 ha. hooiland, 70 ha. heide, 6 ha. bos en 5 ha. diversen. De totale waarde van de erfenis is f 14.199,-.


96. Wytze Alles van der Sluis
18-11-1783 Hemrik - 3-10-1847 Wijnjeterp
x Janke Arends Jongsma, Hemrik 8-2-1807
19-12-1786 Terwispel - 2-9-1826 Wijnjeterp
dv Arend Pieters Jongsma en Sytske Wiebes

1. Froukjen (1808-1830)
2. Sytske (1809-1880) x Herre Aukes Wartena
  soan Alle Herres Wartena (1844), timmerman yn Reduzum
3. Jeltje (1810-1838)x Jacob Marcus' Hogeveen
4. Elisabeth (1811-1812)
5. Alle (1813-1900) x Akke Aukes Wartena
6. Arend (1815-1891) x Hylkjen Jacobs Velde
  soan Alle Arends van der Sluis (1853-1929), administrateur yn Oerterp
7. Luitzen (1816-1886) x Jetske Wobbes Gorter
8. Elisabeth (1818-1830)
9. Tjaltje (1819-1852) x Andries Sjoerds Hylkema x Jacob Jochums Wijnstra
10. Pieter (1821-1895) x Jannetje Jans Wibbelink x Martzen Douwes Dijkstra
  soan Alle Pieters van der Sluis (1857-1926), arbeider yn Himrik
11. Jan (1825-1825)
12. Jan Wytzes van der Sluis (1826-1908)

Bij Wytze Alles zien we dat de vervening in Hemrik alweer over het hoogtepunt heen is. Hij woont en werkt een dorp verder langs de vaart, in Wijnjeterp bij de sluis. Wanneer in 1827 voor de eerste keer veen te Appelscha wordt ver­kocht behoort ook hij tot de kopers.
Zijn oudste zoon Alle wordt daar de grote vervener. Ook te Hoornsterzwaag aan de Schoterlandse Compagnonsvaart wordt door Wytze Alles verveend.

Dat hij in de vervening een behoorlijk kapitaal heeft ver­diend, blijkt bij de verdeling van de boedel na zijn overlijden. Er valt dan te verdelen: 9 huizen, 2 schuren, een paardenhok, 18 ha. hoogveen met daarop 59850 ton turf, 23 ha. weiland, 7 ha. bouwland, 10 ha. hooiland, 41 ha. hei­de en veenondergrond en 5 graven.
De waarde van het geheel bedraagt f 41.032,-. Bij het boelgoed dat van zijn roeren­de goederen gehouden wordt is de opbrengst nog eens 1054 gulden.


48. Jan Wytzes van der Sluis
27-8-1826 Wijnjeterp - 18-4-1908 Wijnjeterp
x Doetjen Jacobs Velde Opsterland 20-7-1847
8-7-1824 Lippenhuizen - 26-5-1909 Wijnjeterp
dv Jacob Kornelis Velde en Jacobje Gerrits

1. Janke (1848-1914) x Suardus Piers van der Sluis
2. Jacob (1850-1944) x Rinskje Jans de Boer
  soan Alle Jacobs van der Sluis (1892-1947), skoallehaad yn Donkerbroek
3. Wytze (1851-1857)
4. Jacobjen(1854-1946) x Pier Alles van der Sluis
  soan Alle Jans van der Sluis (1885-1953), apteker yn Snits
5. Alle Jans van der Sluis (1856-1938)
6. Sytske (1857-1937)
7. Wytze (1860-1947) x Rigtje Gerrits Gerritsma
8. Kornelis (1863-1941) x Antje Kornelis Rinzema
9. Ype (1865-1935) x Aukjen Halbes Westra

Jan Wytzes was een welgestelde boer met vele functies in het openbare leven, hij was o.a. lid van de gemeenteraad van Opsterland. Ook was hij kerkvoogd, maar het is van hem bekend dat hij zich meer voor de stof­felijke dan voor de geestelijke aspecten van de kerk interesseerde. Jan Wytzes woonde bij de sluis van Wijnjeterp op de boerderij van zijn vader. Het weggetje dat daarheen leidt heet in de volksmond nog steeds de Jan Wytzes-leane.

In 1847 erfde hij van zijn vader:
· 3 ha. hoogveen en een huis te Appelscha met 13528 ton turf,
· 1 ha. hoogveen,
· 1 ha. weiland en het door hem bewoonde huis te Wijnjeterp,
· 6 ha. weiland te Hemrik en 3 ha. schar te Lippenhuizen.

Over de erfenis van Jan Wytzes zelf is nog veel te doen geweest.
Het verschil van mening heeft tot resultaat gehad dat de kinderen in twee kampen werden verdeeld (Sytske, Wytze en Ype in het ene, de rest in het andere), die geen contact meer met elkaar zouden hebben. Over wat de oorzaak van de ruzie was wordt tot in de huidige tijd nog verschillend gedacht.

   


24. Alle Jans van der Sluis
21-1-1856 Wijnjeterp - 5-2-1938 Huizum
x Antje Douwes VELDE, Opsterland 13-5-1881
6-3-1860 Terwispel - 15-8-1944 Huizum
dv Douwe Jacobs Velde en Fokje Fokkes van der Schaaf

1. Doetje (1882-1957) x Rinke Dijkstra
2. Douwe (1884-1957) x Foekje Pekema
  soan Alle Douwes van der Sluis (1910-1995) boer yn Grou
3. Jan (1885-1955) x Reinskje Zandstra
  soan Alle Jans van der Sluis (1916-1993) oannimmer yn Langwar
4. Fokke (1887-1975) x Sietske Hofstra
  soan Alle Fokkes van der Sluis (1931) boer yn Lekkum
5. Fokje (1889-1968)
6. Jacob Alles van der Sluis (1895-1951)

In zijn boek 'Wat een handelsman in Friesland beleefde' schrijft de uit Westfalen afkomstige koopman Schöne hoe hij in 1891 Alle Jans van der Sluis aan een boerderij in Langweer heeft geholpen. Hij luisterde daar in logement De Drie Zwaantjes een gesprek af tussen twee neven die el­kaar in lange tijd niet gezien hadden en het laatste fami­lienieuws uitwisselden. Zo vertelde de een, dat binnenkort een oom met boeren zou ophouden, maar dat deze met het op­zeggen van de huur wilde wachten tot Allerheiligen, de dag die hiervoor in het huurcontract was voorgeschreven.
Bewaard gebleven is de taxatiebrief, waarin staat vermeld dat Alle Jans toen f 621,10 moest betalen voor overname van een aantal zaken als: watermolen met zeilen, hooisleep, schiphuis met 'bjinstap', wagenhok, varkenshok, koestallen, hekken, stekken en pompen, karnmolen met toebehoren, kip­penhok enz.

   


12. Jacob Alles van der Sluis
4-3-1895 Langweer - 5-4-1951 Langweer
x Pietertje Dirks van der Wal, 6-5-1920 Doanjewerstal
3-4-1896 Teroele - 22-3-1939 Langwar
df. Dirk Foekes van der Wal en Geeltje Bouwes Dijkstra

1. Alle Jacobs van der Sluis (1921)
2. Geeltje (1923-1943)
3. Dirk (1929)

   

Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal


(6.) Alle Jacobs van der Sluis
10-6-1921 Teroele - 18-3-2010 De Jouwer
x Uilkje Tjerks Hoekstra, 6-3-1947 Doanjewerstal
19-10-1916 Boarnsweach
df. Tjerk Uilkes Hoekstra en Fimmigje Dijkstra

1. Jacob (1950) x Albertje Feikje Bakker
2. Fimmigje Pietertje (1953) x Jacob de Boer

Koart oersjoch ferneaming:
24640. Alle Sjoerds
1530-1600
 6160. Alle Eebeles
1590-1650
   770. Alle Girbes
1690-1750
   192. Alle Wytzes van der Sluis
1759-1841
   (48.) Alle Wytzes van der Sluis
1813-1900
    24. Alle Jans van der Sluis
1856-1938
    (6.) Alle Jacobs van der Sluis
1921