Nammen t de kertiersteat

 

Ferneaming fan nammen

De ieuwenlange tradysje fan it ferneamen fan jins bern nei pakes en beppes en oare famyljeleden liket syn langste tiid hn te hawwen. Tiden hawwe tiden.
Sa't it no liket is myn generaasje de lste dy't him deroan weage hat.
No kin ik my ek wol foarstelle dat mei't de wrld grutter wurdt en men mei syn namme fierder reizget as eartiids guon nammen ek wol botte ldfrinzich wurden binne. It kiezen fan wat algemien brkbere foarmen leit dan foar de hn. Mar wat der yn guon gefallen fan makke wurdt ...

Hawar. Foar takomstige genealogen is it yn alle gefallen in ferswierring fan de taak. Krekt de ferneamingstradysje bringt in ndersiker faak op it spoar fan mooglike ferbannen.

 

De opset fan dizze site

Ik bin tgien fan de nammen fan de paken en beppen en omkes en tantes oan sawol de Jonkman-Akkerman as de Van der Sluis-Jaarsma kant fan de famylje. Dan wurdt de rjochtstreekse line nei boppe folge.
De nmering is as dy fan de kertiersteat fan s eigen bern. Hja krije nmer 1. It nmer fan de heit fan nmer 15 is 30, dat fan de mem fan nmer 15 is 31, en sa fierder. Broers en susters fan nmer 15 krije nmer (15).

Der wurdt nei stribbe om fan eltse nammedrager in foto of argyfstik as yllustraasje op te nimmen.