LOLTJE
Ferneaming fan de namme LoltjeHome

169. Loltje Pieters

x Jan Hessels Bosga
1715 - 1786
sf. Hessel Jans en Aaltje?

1. Aaltje (1746-1823)
2. Pieter (1747-1822) x Eelkje Abeles
dochter Loltje Pieters (1778)
3. Hessel (1750-1823)
4. Witse (1753)
5. Wytze (1755), folget
6. Harmen (1755-1827)
7. Anne (1758-1828) x Hiltje Pijtters Jonker


Fierdere foaralden: Jan Luitjens (d. 11-2-1691 Wolvegea) en Luitjen Jans (1670) neffens http://www.k2v.nl/fb/persoon/2843.htm

Bakker, F. Bosga’s. Nakomelingen van Jan Hessels en Loltje Pieters (Amstelveen: F. Bakker, 2003) 26 p., index. code: gen 098


134. Wytze Jans Bosga
4-5-1755 de Knipe
x Janke Gaukes Peeting, 31-01-1796 Boppeknipe
19-2-1764 de Knipe - 10-05-1808 Boppeknipe
df. Gauke Jannes en Arjaantje Jans Peeting

1. Arjaantje (1796-1859) x Jan Egberts Oppersma
2. Loltje (1798-1861), folget
3. Jan (1800-1854)
4. Gaauke (1802-1858) x Zwaantje Jelles Hofstra


67. Loltje Wytzes Bosga
14-2-1798 Knipe - 25-3-1861 Nijskoat
x Johannes Linzes van der Tuin, 13-5-1821 Skoatterlân
29-4-1801 Aldskoat - 24-1-1866 Nijskoat
sf. Linze Johannes van der Tuin en Yke Oepkes van der Schoot

1. Linze (1821-1902) x Akke Aebles Wytsma
   dochter Loltje Linzes van der Tuin (1858) x Folkert Jans Donker
2. Wytze (1823-1826)
3. Jan (1826-1916) x Hiltje Sikkes Hoeksma, x Wimke Harmens Beenen
   dochter Loltje Jans van der Tuin (1857) x Bauke Hendriks Woudstra
4. Ykke (1828-1863) x Gerrit Hendriks Visser
5. Wytze (1831-1834)
6. Janke (1833-1912), folget
7. Wytze (1835-1896) x Akke Martens Woudstra
   dochter Loltje Wytzes van der Tuin (1867) x Alle Jannes Kuperus
8. Gauke (1838-1838)
9. Ariaantje (1842-1868) x Jelke Tjammes Hoeksma


   dochter Loltje Jelkes Hoeksma (1868)


33. Janke Johannes van der Tuin
20-11-1833 Nijskoat – 12-5-1912 Nijehaske
x Reitze Hendriks Jonkman, 13-5-1855 Skoatterlân
4-7-1832 Oranjewâld – 23-9-1913 Nijehaske
sf. Hendrik Johannes Jonkman en Dettje Jans

1. Dettje (1856-1927) x Tjeerd Jeeps Heida
2. Johannes (1858-1932), folget
   dochter Loltje (1897-1963) x Sies Jelles Siebenga
3. Loltje (1860-1887) x Fokke Ruurds Lieuwes
4. Hendrikje (1863-1934) x Sake Folkerts Brouwer
5. Yke (1866-1932) x Gerrit Thaes Woudstra
6. Ariaantje (1868-1871)
7. Hendrik (1871-1941), boer yn Itens, x Antje Thees Sierdsma
8. Jan (1874-1944), boer yn Eagmaryp

As keapman hat Reitze Hendriks it goed dien. Syn hannelskontakten hie hy oant yn Ruslân ta. Syn folk moast dan mei de kij nei Hamburg rinne, dęr kamen de bisten yn it skip.
Hy hie by de hannel lykwols al in spesjaal wapen: hy mocht graach in buorrel, al wie dat beppe Janke net nei 't sin. Sa hie hy har ris fersein om it sűnder drank te besykjen. Mei soan Jan sette hy nei Ljouwert, mar it like yn earsten in minne reis. Neidat hja de merk in slach om west hiene like it Reitze Hendriks dit kear op fleanen: gjin hannel te dwaan. Tsjin syn ôfspraak mei beppe yn (ek al besocht Jan him derfan te wjerhâlden) naam hy in pear buorrels op. Dęrnei gie it mei de hannel foar wonder. Doe't er thús kaam koe hy nei wierheid tsjin beppe sizze dat hy noch nea sa'n goeie merk hân hie.
Oan it ein fan syn libben buorken alle bern op in eigen pleats.

   

Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin


(16.) Dettje Reitzes Jonkman
8-12-1856 Oranjewâld – 16-11-1927 Goutum
x Tjeerd Jeeps Heida, 2-5-1887 Skoatterlân
14-2-1848 Ketlik – 18-2-1908 Jutryp
sf. Jeep Pieters Heida en Trijntje Jelles Schotanus

1. Janke (1878-1964) x Hendrik Nicolaas Bakker
2. Jeep (1879-1933) x Janke Runia
3. Trijntje (1881-1940) x Poppe Wijnsma
4. Loltje (1882-1960), folget
5. Joukje (1884)
6. Hendrikje (1886) x Marten Reitsma
7. Jeltje (1888) x Sytze Holtrop
8. Reitze (1892) nei Kanada
9. Ike (1895-1967) x Teunis Kaastra


Loltje Tjeerds Heida
30-9-1882 Mildam - 1960
x Warner Nicolaas' Bakker, 9-5-1907 Skoatterlân
11-12-1882 Rottum
sf. Nicolaas Hendriks Bakker en Rinske Jans Smilde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Tjeerd Warners Bakker
30-10-1909 de Jouwer
x (4.) Jieuwkje Reitzes Jonkman, 19-1-1933 Skoatterlân
28-8-1911 Oranjewâld
df. Reitze Johannes Jonkman en Jitsche HettesDijkstra

1. Jitske (1933)
2. Loltje (1938) x Cornelis Smits
3. Warner (1936-1975) x Nancy Lancor
4. Reino (1942) x Jan Oenema
5. Reitze (1948-1955)Koart oersjoch ferneaming:
    169. Loltje Pieters
1720
     67. Loltje Wytzes Bosga
1798-1861
    (16.) Loltje Reitzes Jonkman
1860-1887
         Loltje Tjeerds Heida
1882-1960
         Loltje Tjeerds Bakker