KLAAS
Ferneaming fan de namme KlaasHome

304. Klaas Piebes
1715
x1. Hiltie (1740?)
2. Klaas Klaases (1743-1808)
3. Freerk (1744?)
4. Janke (1746?)
5. Pibe (1748?)
6. Cornelis (1750?)
7. Pietie (1753)


Op 18-12-1750 wurde de earste seis bern fan Klaas Piebes en 'een niet genoemde moeder' tagelyk doopt yn De Knipe.
Qutisatie: Claas Piebes, Benedenknijpe arbeyder Gezin volw: 3 en kind: 5 Aanslag: 25-0-0


152. Klaas Klaases
1742/3 De Knipe - 2-4-1808 Boppeknipe
x Sjoerdje Jans, 29-01-1769 in Langsweagen
d. 19-11-1748 Langsweagen
df. Jan Jansen de Jonge en Rintske Jans

1. Jan (1772-1848), folget
2. Piebe (1774)
3. Rinske (1777-1846) x Cornelis Liekeles Veltman
   soan Klaas Cornelis Veltman
4. Hiltje (1781)


76. Jan Klaazes de Jong
d. 18-1-1772 De Knipe - 2-1-1848 Nijhoarne
x Rimkje Bonnes, 25-05-1794 Langsweagen
d. 8-10-1769 in Langsweagen - 31-12-1843 in Nijskoat
df. Bonne Uilkes en Fimke Alberts

1. Sjoerdje (1794) x Lieuwe Murks Lieuwes
2. Femke (1797) x Ayse Sipkes Bosma
3. Rinske (1800) x Jan Johannes Frankema
4. Bontjen (1804) x Imke Wolters Heida
5. Klaas Jans de Jong (1807-1878)

De akte dêr't Jan Klaazes ek foar Klaas de efternamme De Jong yn fêstleit.


38. Klaas Jans de Jong
4-12-1807 Langsweagen - 15-4-1878
x Neensche Jans Heida, 4-3-1832 Skoatterlân
20-1-1813 Mildam - 3-7-1889 Oranjewâld
df. Jan Jeips Heida en Janke Yntzes Hoekstra

1. Jan (1833) x Antje Gerrits Brouwer
2. Janke (1835) x Fedde Kornelis Hornstra
3. Rimkjen (1837)
4. Jan (1839) x Tjitske Gabes de Jong
5. Bonne (1841) x Tjitske Gabes de Jong
6. Rimkje (1844) x Rykele Jeeps Heida
   soan Klaas Rykeles Heida
7. Jeep (1846)
8. Sjoerdtje (1848) x Jimme Folkerts Brouwer
9. Korneliske (1854-1931), folget


19. Korneliske Klazes de Jong
29-1-1854 Rottum - 18-3-1931
x Hette (Fokkes) Dijkstra, 10-5-1883 Skoatterlân
18-1-1854 Broek - 26-11-1938 Hearrenfean
sf. Fokke Tjebbes Dijkstra en Jantje Klazes de Vries

1. Jantje (1884) x Sytze van der Wal
2. Klaas Hettes Dijkstra (1885) x Pietje Hento
3. Neentsche (1889) x Feite Ferwerda
4. Jitsche (1891-1957), folget
5. Fokke (1895) x Geeske Heeringa
6. Janke (1897) x Sjoerd Rusticus


9. Jitsche Hettes Dijkstra
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
x Reitze Johannes Jonkman, 6-4-1911 Skoatterlân
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
soan fan Johannes Reitzes Jonkman en Jieuwkje Baukes Woudstra

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Bakker
2. Hette (1914-1975) x Hieke van der Meulen
3. Johannes Jonkman (1920-1993) x Pietje Akkerman
4. Klaas Reitzes Jonkman (1921)


   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


(4.) Klaas Reitzes Jonkman
1-12-1921 Nijskoat
x Ieke Jans Kraak, 3-5-1950 It Hearrenfean
18-5-1927 Ychten -
df. Jan Evert Kraak en Wimke Minke Meijer

1. Wimke Minke (1952)
2. Jitske (1955)
3. Reitze Johannes (1957)
4. Jan Evert (1962)
5. Cornelis (1967)


Koart oersjoch ferneaming:
    304. Klaas Piebes
1715-
    152. Klaas Klaases
1742-1808
     38. Klaas Jans de Jong
1809-1894
     (9). Klaas Hettes Dijkstra
1885
     (4.) Klaas Reitzes Jonkman
1921