JOHANNES
Ferneaming fan de namme Johannes

De âldste mei folsleine namme oantroffen Johannes is Johannes Lenses, dy't yn de achttjinde ieu yn de Stellingwerven en de kop fan Oerisel wenne. De earste Johannes mei famyljenmaae wie Johannes Linzes van der Tuin.

Home

1056. Jan Johannis
x Zwaantje Harmens

1. Lense Jannis, geboren Wolvega ca. 1708

528. Lense Jannis
1708 Wolvegea
x Jantien Eckber, 1730 Steggerdea?
1710 Wolvegea

1. Zwaantien Lenses, doopt 7-12-1732 Finkegea, x 13-5-1759 Wolvegea Egbert Luutjes, stoarn foar 1776
2. Johannis Lenses, doopt 27-5-1735 Wolvegea
3. Hendrikjen Lenses, doopt 31-1-1738 Steggerda
4. Egbert Lensen Oppers (1745-1817), x 24-6-1774 Pepergea Antjen Foppes
5. Hendrikje Lenses, 16-3-1749 Finkegea

264. Johannes Lenses
d. 27-5-1735 Wolvegea - foar 1800 Stienwikerwold
x Froukje Klazes, 19-5-1766 Wolvegea
1740 Steggerdea?
df. Klaas en Wemke ?

1. Jantje ( 1767 - 1836) x Tjerk Thyssen
2. Klaas (1768)
3. Linze Johannes van der Tuin (1770-1843)
4. Wemke (1773-1846), neamt har Buld, x Roelef Rensen
   soan Jannes Roelofs yn Steenwijkerwold
5. Jan (1776) neamt him Bult, x Klaasje Beernds
   soan Jannes Jans Bult yn Eese bij Stienwyk

Op 25 juli 1800 komt alleen zijn vrouw Vrouwkje Klaasen met attestatie van Steenwijkerwold over naar de Hervormde Gemeente Steggerda-Vinkega. Een aantekening in het Lidmatenboek van deze kerk vermeldt dat de egtelieden Jannes Lensen en Vrouwkjen Claasen in 1789 naar Steenwijkerwold, dat nog geen tien kilometer ten zuiden van het Friese Steggerda in de Kop van Overijssel ligt, zijn vertrokken. Op 19 mei 1786 heeft voornoemde kerk het echtpaar als lidmaat aangenomen.
132. Linze Johannes van der Tuin
13-5-1770 Finkegea - 18-12-1843 Aldskoat
x Yke Oepkes van der Schoot, 27-4-1800 Aldskoat
juli 1779 Knipe
df. Oepke Pieters en Janke Bonnes

1. Johannes Linzes van der Tuin (1801-1866)
2. Janke * 1803 x Jan Linzes de Bos
3. Froukje *1808 x Harmen Koops Mink


Hjirűnder de trou-oankondiging en de Van der Tuin-nammeakte:


De akte dęr't Linze Johannes ek foar Johannes de efternamme Van der Tuin yn fęstleit.


66. Johannes Linzes van der Tuin
29-4-1801 Aldskoat - 24-1-1866 Nijskoat
x Loltje Wytzes Bosga, 13-5-1821 Skoatterlân
14-2-1798 Knipe - 25-3-1861 Nijskoat
df. Wytze Jans Bosga en Janke Gaukes Peeting

1. Linze (1821-1902) x Akke Aebles Wytsma
2. Wytze (1824-1826)
3. Jan (1826-1916) x Hiltje Sikkes Hoeksma, x Wimke Harmens Beenen
   soan Johannes Jans van der Tuin, nei Amearika emigreard
4. Ykke (1828-1863) x Gerrit Hendriks Visser
5. Wytze (1831-1834)
6. Janke (1833-1912)
7. Wytze (1835-1896) x Akke Martens Woudstra
8. Gauke (1838-1838)
9. Ariaantje (1842-1868) x Jelke Tjammes Hoeksma
33. Janke Johannes van der Tuin
20-11-1833 Nijskoat – 12-5-1912 Nijehaske
x Reitze Hendriks Jonkman, 13-5-1855 Skoatterlân
4-7-1832 Oranjewâld – 23-9-1913 Nijehaske
sf. Hendrik Johannes Jonkman en Dettje Jans

1. Dettje (1856-1927) x Tjeerd Jeeps Heida
2. Johannes Reitzes Jonkman (1858-1932)
3. Loltje (1860-1887) x Fokke Ruurds Lieuwes
4. Hendrikje (1863-1934) x Sake Folkerts Brouwer
   soan Johannes Brouwer, slachter yn Gronau
5. Yke (1866-1932) x Gerrit Thaes Woudstra
   soan Johannes Woudstra, boer yn Drachten
6. Ariaantje (1868-1871)
7. Hendrik (1871-1941), boer yn Itens, x Antje Thees Sierdsma
8. Jan (1874-1944), boer yn Eagmaryp
   soan Johannes Jonkman, boer yn Eagmaryp

As keapman hat Reitze Hendriks it goed dien. Syn hannelskontak­ten hie hy oant yn Ruslân ta. Syn folk moast dan mei de kij nei Hamburg rinne, dęr kamen de bisten yn it skip.
Hy hie by de hannel lykwols al in spesjaal wapen: hy mocht graach in buorrel, al wie dat beppe Janke net nei 't sin. Sa hie hy har ris fersein om it sűnder drank te besykjen. Mei soan Jan sette hy nei Ljouwert, mar it like yn earsten in minne reis. Neidat hja de merk in slach om west hiene like it Reitze Hendriks dit kear op fleanen: gjin hannel te dwaan. Tsjin syn ôfspraak mei beppe yn (ek al besocht Jan him derfan te wjerhâlden) naam hy in pear buorrels op. Dęrnei gie it mei de hannel foar wonder. Doe't er thús kaam koe hy nei wierheid tsjin beppe sizze dat hy noch nea sa'n goeie merk hân hie.
Oan it ein fan syn libben buorken alle bern op in eigen pleats.

   

Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin


16. Johannes Reitzes Jonkman
18-8-1858 Oranjewâld – 13-7-1935 Aldskoat
x Jieuwkje Baukes Woudstra, 8-5-1881 Skoatterlân
20-9-1858 Oranjewâld – 8-5-1942 Aldskoat
df. Bauke Siebrens Woudstra en Imkje Jans Wal

1. Janke (1882-1968) x Pieter Jacobs Sierdsma
    soan Reitze Sierdsma (1911-1927)
2. Imkje (1883-1973)
3. Detje (1885-1963) x Arjen Fetzes Koopmans
4. Reitze Johannes Jonkman (1887-1975)
5. Bauke (1889-1956) x Jantje Hommes Siebenga
6. Jan (1891-1974) x Richtje Liekles Kleistra
7. Hendrik (1893-1899)
8. Jantje (1895-1979) x Pieter Alberts Nijholt
9. Loltje (1897-1963) x Sies Jelles SiebengaJohannes Jonkman en Jieuwkje Woudstra 50 jier troud (8-5-1931)
steand : Jan, Reitze, Detje, Arien Koopmans, Jantje Siebenga, Bauke, Pieter Sierdsma, Pieter Nijholt en Jantje. sittend : Richtje Kleistra, Jitsche Dijkstra, it breidspear, Janke en Imkie . yn't gers : Loltje en Sies Siebinga.


8. Reitze Jonkman
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
x Jitsche Hettes Dijkstra, 6-4-1911 Skoatterlân
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
df. Hette Fokkes Dijkstra en Korneliske Klazes de Jong

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Warners Bakker
2. Hette (1914-1975) x Hieke Bouwes van der Meulen
3. Johannes Jonkman (1920-1993)
4. Klaas (1921) x Ieke Jans Kraak


   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


4. Johannes Jonkman
15-5-1920 Nijskoat – 17-6-1993 Beetstersweach
x Pietje Jans Akkerman, 4-5-1948 Haskerlân
8-7-1920 Rotsterhaule
df. Jan Sakes Akkerman en Jeltje Klazes de Vries

1. Reitze Jonkman (1950)
2. Jan Sake (1951)
3. Jeltje Elisabeth (1953) x Egbert Land
4. Jitske Cornelisje (1956)


2. Reitze Jonkman
7-3-1950 Weinterp
x Pietertje Geeltje van der Sluis, 3-6-1976 Raarderhim
20-6-1953 Poppenwier
df. Dirk Jacobs van der Sluis en Anna Tjitske Jaarsma

1. Anna Grytsje (1979)
2. Johannes Reitze (1981)
3. Jitske Pytsje (1985)


1. Johannes Reitze Jonkman
4-8-1981 Oerterp
x Ivonne Susanna de Jong, 6-7-2007 Boalsert
16-9-1979 Snits
df. Pieter Ernst de Jong en Hildagonda Susanna Gerritsma

1. Tessa Anna Hilda (2011)
2. Nynke Pytsje Sita (2016)


Koart oersjoch ferneaming:
    264. Johannes Lenses
1735-1798
     66. Johannes L. van der Tuin
1801-1866
     16. Johannes R. Jonkman
1858-1932
      4. Johannes R. Jonkman
1920-1993
      1. Johannes R. Jonkman
1981