JITSKE
Ferneaming fan de namme JitskeHome
292. Hendrik Fokkes

x Gerlske Lieuwes
2-5-1686 Earnewâld - 1771/1772 Earnewâld
df. Lieuwe Klases en Jeltje Piebes


1. Jeltje (1713)
2. Fokke Hendriks (d. 1720), folget
3. Jetske Hendriks (d. 1720-1764) x Keimpe Johannes
      dochter Jitske Keimpes van Keimpema (1764-1813)

een redelijk welgesteld veenbaas, de weduwe op person. koh. 1768 Ł 2020
It hat der alles fan dat Jetske Hendriks yn 1764 in dochter krige, dy't ek Jetske neamd wurdt omdat de mem by de befalling stoarn is. Nammerstemear omdat dizze Jitske har earste dochter ek al wer Jitske neamt!


146. Fokke Hendriks
1714 Earnewâld (doopt 1720) - 31-7-1783 Snits
x (1) Atje Jelles de Blau, 9-2-1735 Snits
df. Jelle Anskes de Blau en Oentje Reiners
x (2) Hinke Ydes, ondertr. 2-7-1763 Snits
doopt 28-6-1733 Jistrum - 9-7-1810 Gau
df. Yde Cornelis Tadema en Aukje Sijes

Út it earste houlik:
1. Gelske (1735) x Harmen Sybolts Dijkstra fan Snits
      dochter Ytske Harmens Dijkstra (1775)
2. Fooke (1736)
3. Jelle (1739)
4. Anske (1743)
5. Jelle (1745)
6. Jelle (1746)
7. Oentje (1747)

Út it twadde houlik:
8. Hendrik (1764)
9. Iede (Yedema) (1766-1824) x Tjiets Jelle Zoethout
10. Jeltie (1767) x Siebren Willems
11. Ytske Fokkes (1769-1850), folget
12. Claaske (Veenstra) (1771-1832) x Sipke Uiltjes de Boer
13. Lieuwe (1773)25-1-1735 opnommen yn it boargerboek fan Snits
Hy wurdt yn 1774 kurator oer de bern fan syn omke en muoike Keimpe Johannes en Jetske Hendriks. It hat der alles fan dat hy in dochter nei syn ferstoarne muoike Jetske neamd hat.

73. Jitske Fokkes
1-4-1769 Snits - 15-1-1850 Broek
x Tjebbe Watzes Dijkstra, 11-4-1802 de Jouwer
aug. 1762 Ouwsternijegea - 31-3-1820 de Jouwer
sf. Watze Hylkes en Jeltje Hettes

1. Hinke (1803-1871) x Jan Jacobs Hooisma
    dochter Jitske Hettinga-Hooisma
2. Hette (1805-1851) x Mayke Annes Walma
    dochter Jitske Boontje-Dijkstra
3. Fokke Tjebbes Dijkstra (1809-1860)
4. Hylke (1812-1881) x Antje Siemens Knol
    dochter Jitske Lyklema-Dijkstra

De akte dęr't Tjebbe Watzes de efternamme Dijkstra yn fęstleit.


36. Fokke Tjebbes Dijkstra
16-4-1809 Broek - 8-5-1860 Sniksweach
x Jantje Klazes de Vries, 15-5-1840 Doanjewerstal
10-5-1815 Sniksweach - 29-12-1886 Haskerhoarne
df. Klaas Jans de Vries en Attje Joostes van der Hoek
hertr. Fokke Minnes Minnesma

1. Tjebbe (1841-1841)
2. Jitske Fokkes Dijkstra (1843-1922) x Errit Johannes Vleer
3. Klaas (1845-1875) x Foekje Huistra; lei earste stien fan pleats op de Broek
4. Tjebbe (1849-1915) x Akke Pieters de Vries
5. Joost (1851-1924) x Jeltje Pieters de Vries, boer yn Snits
6. Hette (1854-1938), folget
7. Hylke (1854-1854)
8. Hylke (1857-1938) x Maaike Jansma

18. Hette Fokkes Dijkstra
18-1-1854 Broek - 26-11-1938 Hearrenfean
x Korneliske Klazes de Jong, 10-5-1883 Skoatterlân
29-1-1854 Rottum - 18-3-1931
df. Klaas Jans de Jong en Neensche Jans Heida

1. Jantje (1884) x Sytze van der Wal
2. Klaas (1885) x Pietje Hento
3. Neentsche (1889) x Feite Ferwerda
4. Jitsche Hettes Dijkstra (1891-1957), folget
5. Fokke (1895) x Geeske Heeringa
6. Janke (1897) x Sjoerd Rusticus

    


9. Jitsche Hettes Dijkstra
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
x Reitze Jonkman, 6-4-1911 Skoatterlân
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
soan fan Johannes Reitzes Jonkman en Jieuwkje Baukes Woudstra

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Warners Bakker
   dochter Jitske Bakker (1933)
2. Hette (1914-1975) x Hieke Bouwes van der Meulen
   dochter Jitsche Jonkman (1949)
   achterkleindochter Jitske Verhave (2009)
3. Johannes (1920-1993), folget
4. Klaas (1921) x Ieke Jans Kraak
   dochter Jitske Jonkman (1957)

   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


4. Johannes Jonkman
15-5-1920 Nijskoat – 17-6-1993 Beetstersweach
x Pietje Jans Akkerman, 4-5-1948 Haskerlân
8-7-1920 Rotsterhaule
df. Jan Sakes Akkerman en Jeltje Klazes de Vries

1. Reitze Jonkman (1950) x Pytsje van der Sluis
2. Jan Sake (1951)
3. Jeltje Elisabeth (1953) x Egbert Land
4. Jitske Cornelisje Jonkman (1956)


2. Reitze Jonkman
7-3-1950 Weinterp
x Pietertje Geeltje van der Sluis, 3-6-1976 Raarderhim
20-6-1953 Poppenwier
df. Dirk Jacobs van der Sluis en Anna Tjitske Jaarsma

1. Anna Grytsje (1979)
2. Johannes Reitze (1981) x Ivonne de Jong
3. Jitske Pytsje (1985)Koart oersjoch ferneaming:
  (146.) Jetske Hendriks
1720-1764
     73. Ytske Fokkes
1769-1850
   (18.) Jitske Fokkes Dijkstra
1843-1922
      8. Jitsche Hettes Dijkstra
1891-1957
    (2.) Jitske C. Jonkman
1956
      1. Jitske P. Jonkman
1985