JIEUWKJE
Ferneaming fan de namme JieuwkjeHome

565. Eeuwkje Wolters?

x Alt Bartelds,
10-05-1685 Easterwâlde
sf. Bartel Claeses, wever, en Antie Hendrix

1. Barteld Alts (1710-1760)282. Barteld Alts
1710 in Sint Jânsgea - na 02-1755
x Petertje Everts
1714 Mildam
df. Evert Alberts, mr. smid, en Hiltje Jans Schuttrop

1. Hiltie (1740) x Hendrik Gerryts Blomsma
2. Euckien Bartelds (1743-1828)
3. Sibbeltje (1746)
4. Alt (1749), x Aaltje Karstes, x Geeske Oedses
5. Jantjen (1751)


141. Eeuwkje Bartelds
1743 Mildam - 18-01-1828 in Mildam
x Franke Jans Wal, 01-07-1781 in Aldskoat
1737 Mildam - 01-03-1818
sf. Jan Wal

1. Jan Frankes Wal (1782-1851)

De akte dęr't Franke Jans ek foar syn pakesizzer
Eeuwkjen Jans de efternamme Wal yn fęstleit.70. Jan Frankes Wal
9-5-1782 Mildam - 1-7-1851 Oranjewâld
x Janke Eitzes Hoekstra 15-5-1808
7-2-1787 Rotstergaast - 3-6-1851 Oranjewâld
df. Eitze Meeuwes Hoekstra en Imkje Jans Heida

1. Eeuwkjen (1809-1894) x Marten Joukes Douma
2. Imkje (1814-1884)
3. Pietje (1819-1867) x Fokke Jelles Kerkstra


35. Imkje Jans Wal
7-4-1814 Mildam - 19-1-1884 Oranjewâld
x Bauke Sybrens Woudstra, 30-4-1837 Skoatterlân
17-3-1812 Aldskoat - 3-4-1890 Oranjewâld
sf. Sybren Hendriks Woudstra en Jantje Baukes Zandstra

1. Jan (1838) x Wietske Yntzes Nijenhuis
2. Siebren (1842-1919) x Jantje Hessels Zwaagstra
3. Jantje (1846) x Mintje Hendriks Pijlman
4. Janke (1849-1916) x Klaas Jeltes Hornstra
5. Jieuwkje Baukes Woudstra (1858-1942)


17. Jieuwkje Baukes Woudstra
20-9-1858 Oranjewâld – 8-5-1942 Aldskoat
x Johannes Reitzes Jonkman, 8-5-1881 Skoatterlân
18-8-1858 Oranjewâld – 13-7-1935 Aldskoat
sf. Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin

1. Janke (1882-1968) x Pieter Jacobs Sierdsma
    dochter Joekje Boomsma-Sierdsma
2. Imkje (1883-1973)
3. Detje (1885-1963) x Arjen Fetzes Koopmans
    dochter Joekje van Dijk-Koopmans
4. Reitze Johannes Jonkman (1887-1975)
5. Bauke (1889-1956) x Jantje Hommes Siebenga
6. Jan (1891-1974) x Richtje Liekles Kleistra
    dochter Joekje Hofstee-Jonkman
7. Hendrik (1893-1899)
8. Jantje (1895-1979) x Pieter Alberts Nijholt
9. Loltje (1897-1963) x Sies Jelles Siebenga
    dochter Joekje Wietsma-SiebengaJohannes Jonkman en Jieuwkje Woudstra 50 jier troud (8-5-1931)
steand : Jan, Reitze, Detje, Arien Koopmans, Jantje Siebenga, Bauke, Pieter Sierdsma, Pieter Nijholt en Jantje. sittend : Richtje Kleistra, Jitsche Dijkstra, it breidspear, Janke en Imkie . yn't gers : Loltje en Sies Siebinga.


8. Reitze Johannes Jonkman
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
x Jitsche Hettes Dijkstra, 6-4-1911 Skoatterlân
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
df. Hette Fokkes Dijkstra en Korneliske Klazes de Jong

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Warners Bakker
2. Hette (1914-1975) x Hieke Bouwes van der Meulen
3. Johannes Jonkman (1920-1993) x Pietje Jans Akkerman
4. Klaas (1921) x Ieke Jans Kraak


   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


(4.) Jieuwkje Reitzes Jonkman
28-8-1911 Oranjewâld
x Tjeerd Warners Bakker, 19-1-1933 Skoatterlân
30-10-1909 De Jouwer
sf. Warner Nicolaas Bakker en Loltje Tjeerds Heida

1. Jitske (1933)
2. Loltje (1938)
3. Warner (1936-1975)
4. Reino (1942)
5. Reitze (1948-1955)


Koart oersjoch ferneaming:
    565. Eeuwkje Wolters
1685
    141. Jieuwkje Bartelds
1743-1828
    (35.) Eeuwkjen Jans Wal
1809-1894
     17. Jieuwkje Baukes Woudstra
1858-1942
     (4.) Jieuwkje Reitzes Jonkman
1911