JANKE
Ferneaming fan de namme Janke
De âldst oantroffen Janke is Janke Gaukes Peeting fan 'e Knipe. Har heit is nei alle gedachten in soan fan Jannes en Janke, ôfkomstich út menniste fermiddens


Home

270. Gauke Jannes
1730, fan de Knipe -
x Arjaantje Jans Peeting , 25-12-1758 De Knipe
27-1-1730 Hearrenfean - 3-5-1808 de Knipe
df. Jan Andries Peeting en Sijtske Jans Ramkema

1. Janke (1759)
2. Jan (1761-1831), onderwijzer te Wormerveer x Guurtje Sloot
3. Andres (1762)
4. Janke (1764-1808), folget
5. Anderis (1768)
6. Trijntie (1772-1828) x Bientze Johannes

De kinderen van dit gezin gebruiken de achternaam van hun moeder, Peeting. Die familie is via Sint-Annaparochie naar verluidt afkomstig uit Utrecht.135. Janke Gaukes Peeting
19-2-1764 de Knipe - 10-05-1808 Boppeknipe
x Wytze Jans Bosga, 31-01-1796 Boppeknipe
4-5-1755 de Knipe
sf. Jan Hessels Bosga en Loltje Pieters

1. Arjaantje (1796-1859) x Jan Egberts Oppersma
2. Loltje (1798-1861), folget
3. Jan (1800-1854)
4. Gaauke (1802-1858) x Zwaantje Jelles Hofstra


67. Loltje Wytzes Bosga
14-2-1798 Knipe - 25-3-1861 Nijskoat
x Johannes Linzes van der Tuin, 13-5-1821 Skoatterlân
29-4-1801 Aldskoat - 24-1-1866 Nijskoat
sf. Linze Johannes van der Tuin en Yke Oepkes van der Schoot

1. Linze (1821-1902) x Akke Aebles Wytsma
2. Wytze (1824-1826)
3. Jan (1826-1916) x Hiltje Sikkes Hoeksma, x Wimke Harmens Beenen
4. Ykke (1828-1863) x Gerrit Hendriks Visser
5. Wytze (1831-1834)
6. Janke (1833-1912), folget
7. Wytze (1835-1896) x Akke Martens Woudstra
8. Gauke (1838-1838)
9. Ariaantje (1842-1868) x Jelke Tjammes Hoeksma
33. Janke Johannes van der Tuin
20-11-1833 Nijskoat – 12-5-1912 Nijehaske
x Reitze Hendriks Jonkman, 13-5-1855 Skoatterlân
4-7-1832 Oranjewâld – 23-9-1913 Nijehaske
sf. Hendrik Johannes Jonkman en Dettje Jans

1. Dettje (1856-1927) x Tjeerd Jeeps Heida
2. Johannes (1858-1932), folget
3. Loltje (1860-1887) x Fokke Ruurds Lieuwes
4. Hendrikje (1863-1934) x Sake Folkerts Brouwer
5. Yke (1866-1932) x Gerrit Thaes Woudstra
6. Ariaantje (1868-1871)
7. Hendrik (1871-1941), boer yn Itens, x Antje Thees Sierdsma
8. Jan (1874-1944), boer yn Eagmaryp

As keapman hat Reitze Hendriks it goed dien. Syn hannelskontakten hie hy oant yn Ruslân ta. Syn folk moast dan mei de kij nei Hamburg rinne, dęr kamen de bisten yn it skip.
Hy hie by de hannel lykwols al in spesjaal wapen: hy mocht graach in buorrel, al wie dat beppe Janke net nei 't sin. Sa hie hy har ris fersein om it sűnder drank te besykjen. Mei soan Jan sette hy nei Ljouwert, mar it like yn earsten in minne reis. Neidat hja de merk in slach om west hiene like it Reitze Hendriks dit kear op fleanen: gjin hannel te dwaan. Tsjin syn ôfspraak mei beppe yn (ek al besocht Jan him derfan te wjerhâlden) naam hy in pear buorrels op. Dęrnei gie it mei de hannel foar wonder. Doe't er thús kaam koe hy nei wierheid tsjin beppe sizze dat hy noch nea sa'n goeie merk hân hie.
Oan it ein fan syn libben buorken alle bern op in eigen pleats.

   

Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin


16. Johannes Reitzes Jonkman
18-8-1858 Oranjewâld – 13-7-1935 Aldskoat
x Jieuwkje Baukes Woudstra, 8-5-1881 Skoatterlân
20-9-1858 Oranjewâld – 8-5-1942 Aldskoat
df. Bauke Siebrens Woudstra en Imkje Jans Wal

1. Janke (1882-1968), folget
2. Imkje (1883-1973)
3. Detje (1885-1963) x Arjen Fetzes Koopmans
4. Reitze (1887-1975) x Jitsche Hettes Dijkstra
5. Bauke (1889-1956) x Jantje Hommes Siebenga
6. Jan (1891-1974) x Richtje Liekles Kleistra
7. Hendrik (1893-1899)
8. Jantje (1895-1979) x Pieter Alberts Nijholt
9. Loltje (1897-1963) x Sies Jelles SiebengaJohannes Jonkman en Jieuwkje Woudstra 50 jier troud (8-5-1931)
steand : Jan, Reitze, Detje, Arien Koopmans, Jantje Siebenga, Bauke, Pieter Sierdsma, Pieter Nijholt en Jantje. sittend : Richtje Kleistra, Jitsche Dijkstra, it breidspear, Janke en Imkie . yn't gers : Loltje en Sies Siebinga.


Koart oersjoch ferneaming:
    135. Janke Gaukes Peeting
1764-1808
     33. Janke Johannes van der Tuin
1833-1912
     (8.) Janke Johannes Jonkman
1882-1968