IMKJE
Ferneaming fan de namme ImkjeHome

9161. Im Idsdochter
1555 Aldskoat - nei 1603 Skoatterw‚ld
x Hendrick Willemsz
1555 - 1603 Skoatterw‚ld
df. Ids Jeipszn

1. Pieter (1585), folget


4580. Pieter Hendricksz
1585 Aldskoat - foar 1609
x Vrouck Ottedr.
1585
df. Otte N. en Antie Gioltsdr

1. Jeip (1615), folget


2290. Jeip Pieters
1615 Aldskoat
x Tiepck Douwedr
1615 Skoatterw‚ld
df. Douwe Lieuwes en Griet Rieuwerts

1. Imck (1640)


1145. Imck Jeips
1640 Skoatterw‚ld
x Jan Alles
1640 Ketlik - >1708 Oranjew‚ld
sf. Alle Jans en Handtien Ricolts

1. Tiepckien (1660) x Andries Tijssen
2. Jeip (1670-1746), folget
3. Richolt (1680) x Aaltje Siegers
4. Antje (1685-1752) x Jan Hendriks


572. Jeip Jans
1670 Ketlik - 1746
x(1) Jetske Barres
x(2) Saakjen Sipkes
18-1-1675 Tsjalbert - 1752 Oranjew‚ld
df. Sipke Meints en Corneliske Claases


ŕt it earste houlik:
1. Imck Jeips (1700-1759) x Reinder Piers, brouwer op 'e Jouwer
ŕt it twadde houlik:
2. Jan (1711-1770), folget
3. Meint (1715) x Geiske Pieters
4.


286. Jan Jeips
27-12-1711 Oranjew‚ld - nei 1773
x Akke Roels 7-5-1786 Aldskoat
1721 - 21-4-1806 Aldskoat
df. Roel Jelles en Foekjen Jacobs

1. Saakien (1744) x Wiebe Sjerps Wierda
2. Corneliske (1746) x Jeip Pieters Heida
3. Jeip (1749-1816) x Popkje Pieters Langius x Ytje Hommes Kuipers
4. Roel (1751-1817) x Janke Tjeerds Nijenhuis x Hinke Jelles
5. Foekje (1756)
6. Sipke (1759) x Saakjen Meints Heida
7. Imkje Jans Heida (1762-1830), folget

143. Imkje Jans Heida
22-7-1762 Aldskoat - 9-2-1830 Aldskoat
x Eitze Meeuwes Hoekstra 7-5-1786 Aldskoat
d. 10-11-1757 Mildam - 3-10-1831 Aldskoat
sf. Meeuwes Jans en Janke Yntzes

1. Janke (1787-1951), folget
2. Jan (1788-1854) x Akke Hendriks Blinksma
    dochter Imkje Posthumus-Hoekstra (1818-1846)
3. Akke (1792-) x Jelle Jelles de Jong
    dochter Imkje Zoetendal-de Jong (1815)
4. Meeuwes (1793-1874) x Foekje Doekeles Bosma
    dochter Imkje Hoekstra-Hoekstra (1825-1887)
5. Saakjen (1796-1870) x Jan Jeips Heida, x Andries Hendriks Heida
    dochter Imkje Snijder-Heida (1821-1900)
6. Anne (1799-1855) x Stijntje Jeeps Heida
    dochter Imkje Wind-Hoekstra (1833-1885)


71. Janke Eitzes Hoekstra
7-2-1787 Rotstergaast - 3-6-1851 Oranjew‚ld
x Jan Frankes Wal 15-5-1808
9-5-1782 Mildam - 1-7-1851 Oranjew‚ld
sf. Franke Jans Wal en Eeuwkje Bartelds

1. Eeuwkjen (1809-1894) x Marten Joukes Douma
2. Imkje Jans Wal (1814-1884), folget
3. Pietje (1819-1867) x Fokke Jelles Kerkstra


35. Imkje Jans Wal
7-4-1814 Mildam - 19-1-1884 Oranjew‚ld
x Bauke Sybrens Woudstra, 30-4-1837 Skoatterl‚n
17-3-1812 Aldskoat - 3-4-1890 Oranjew‚ld
sf. Sybren Hendriks Woudstra en Jantje Baukes Zandstra

1. Jan (1838) x Wietske Yntzes Nijenhuis
2. Siebren (1842-1919) x Jantje Hessels Zwaagstra
    dochter Imkjen Siebenga-Woudstra (1870)
3. Jantje (1846) x Mintje Hendriks Pijlman
4. Janke (1849-1916) x Klaas Jeltes Hornstra
    dochter Imkje Oenema-Hornstra (1880)
5. Jeltje (1852)x Jan Egberts Huisman
    dochter Imkje de Vries-Huisman (1893)
5. Jieuwkje (1858-1942), folget


17. Jieuwkje Baukes Woudstra
20-9-1858 Oranjew‚ld Ė 8-5-1942 Aldskoat
x Johannes Reitzes Jonkman, 8-5-1881 Skoatterl‚n
18-8-1858 Oranjew‚ld Ė 13-7-1935 Aldskoat
sf. Reitze Hendriks Jonkman en Janke Johannes van der Tuin

1. Janke (1882-1968) x Pieter Jacobs Sierdsma
    dochter Imkje Berkenpas-Sierdsma
2. Imkje Johannes Jonkman (1883-1973)
3. Detje (1885-1963) x Arjen Fetzes Koopmans
4. Reitze (1887-1975) x Jitsche Hettes Dijkstra
5. Bauke (1889-1956) x Jantje Hommes Siebenga
6. Jan (1891-1974) x Richtje Liekles Kleistra
7. Hendrik (1893-1899)
8. Jantje (1895-1979) x Pieter Alberts Nijholt
9. Loltje (1897-1963) x Sies Jelles SiebengaJohannes Jonkman en Jieuwkje Woudstra 50 jier troud (8-5-1931)
steand : Jan, Reitze, Detje, Arien Koopmans, Jantje Siebenga, Bauke, Pieter Sierdsma, Pieter Nijholt en Jantje. sittend : Richtje Kleistra, Jitsche Dijkstra, it breidspear, Janke en Imkie . yn't gers : Loltje en Sies Siebinga.


Koart oersjoch ferneaming:
   9161. Im Idsdr
1555
   1145. Imck Jeips
1640
   (286.) Imck Jeips
1700-1759
    143. Imkje Jans Heida
1762-1830
     35. Imkje Jans Wal
1814-1884
     (8.) Imkje Johannes Jonkman
1883-1973