HETTE
Ferneaming fan de namme Hette

De namme Hette giet werom op Hette Jelles, dy't yn 1660 yn Hallum troude. Syn pakesizzer Hette Pyters Baar komt letter op 'e Jouwer te wenjen. De earste Hette mei offisjele famyljenamme is Hette Tjebbes Dijkstra.
Der bestiet in internetsite dy't folslein oan de namme Hette wijd is: www.hette.nl

Home
1162. Hette Jelles
x Helena Folpertsdr Baerdt, 4-11-1660 Hallum
dr. van Folpert Laeses Baerdt en Reynu Jansen Wederspan [1022].

1. Eelco Hettes, űntfanger foar de gritenij Ferwerderadiel.
2. Jeltie Hettedr Baarda (1670)
3. Yke Hettes
581. Jeltie Hettedr. Baarda
27-2-1670 Hallum
x Pyter Symens Baar, 8-1-1688
'ruiter', bakker, trad op als dorpsrechter te Joure en al assistent van de grietman in Haskerland. In 1728 is Pyter Baar met zijn kinderen eigenaar van stemplaats Snikzwaag 4. Hij verhuisde in 1728 naar Dokkum zonder de zaken op orde te hebben, ovl. circa 1731.

1. Hette Pyters Baar (1689)
2. Johannes Pieters Baar, (1693) x Sjertje Johannes Gerckema
3. Helena Pieters Baar.
4. Renuw Pieters.


290. Hette Pyters Baar
1-1-1689 Ljouwert, meester kopersmit, ovl. te Haskerland circa 1728.
x Richtje Tjebbes, 23-04-1718 De Jouwer
df. Tjebbe Jans en Yts Gerkedr

1. Jeltje (1718)
2. Jan (1721)
3. Jan (1722)
4. Jeltien (1726-1798), folget
5. Jidske (1727)
    soan Hette Jans (1765)
6. Tjebbe (1728)
7. Helena (1730)


145. Jeltje Hettes Baar
14-04-1726 De Jouwer - nei 1798
x Watze Hylkes, 30-05-1745 de Jouwer
1725 - 1783
sf. Hylke Watzes en Hebeltje Gjalts

1. Richtje (1749-1786)
2. Jan Watzes Dijkstra, (1753-1825), boer yn Oldeouwer (kwartier no. 64)
    soan Hette Jans Dijkstra (1799)
3. Tjebbe (1762-1820), folget
4. Hylke
5. Hette Watzes
6. Hebeltje, gehuwd met Sjouke Easgges Boonstra
    soan Hette Sjoukes Boonstra
7. Janke (1764-1821), x Jarich Geeuwkes van de Veen
8. Jitske (1770-1844), x Sytse Geeuwkes van de Veen


72. Tjebbe Watzes Dijkstra
aug. 1762 Ouwsternijegea - 31-3-1820 de Jouwer
x (1) Baukje Sjoerds yn 1787
x (2) Jitske Fokkes, 11-4-1802 de Jouwer
1-4-1769 Snits - 15-1-1850 Broek
df. Fokke Hendriks en Hinke Iedes
út it earste houlik:
1. Fettje (1790-1851) x Jan Ages Bouma
2. Watze (1793-1814)
3. Jeltje (1796-1863) x Jacob Hepkes Hepkema
út it twadde houlik:
4. Hinke (1803-1871) x Jan Jacobs Hooisma
    soan Hette Jans Hooisma (1846)
5. Hette Tjebbes Dijkstra (1805-1851) x Mayke Annes Walma
    pakesizzers Hette Hylkes Dijkstra (1852) Hette Hendriks de Jong (1872) Hette Tjebbes Dijkstra (1876)
6. Fokke Tjebbes Dijkstra (1809-1860)
7. Hylke (1812-1881) x Antje Siemens Knol

De akte dęr't Tjebbe Watzes ek foar Hette de efternamme Dijkstra yn fęstleit.


36. Fokke Tjebbes Dijkstra
16-4-1809 Broek - 8-5-1860 Sniksweach
x Jantje Klazes de Vries, 15-5-1840 Doanjewerstal
10-5-1815 Sniksweach - 29-12-1886 Haskerhoarne
df. Klaas Jans de Vries en Attje Joostes van der Hoek
hertr. Fokke Minnes Minnesma

1. Tjebbe (1841-1841)
2. Jitske (1843-1922) x Errit Johannes Vleer
3. Klaas (1845-1875) x Foekje Huistra; lei earste stien fan pleats op de Broek
4. Tjebbe (1849-1915) x Akke Pieters de Vries
    soan Hette Tjebbes Dijkstra (1893)
5. Joost (1851-1924) x Jeltje Pieters de Vries, boer yn Snits
6. Hette Fokkes Dijkstra (1854-1938), folget
7. Hylke (1854-1854)
8. Hylke (1857-1938) x Maaike Jansma

18. Hette (Fokkes) Dijkstra
18-1-1854 Broek - 26-11-1938 Hearrenfean
x Korneliske Klazes de Jong, 10-5-1883 Skoatterlân
29-1-1854 Rottum - 18-3-1931
df. Klaas Jans de Jong en Neensche Jans Heida

1. Jantje (1884) x Sytze van der Wal
    soan Hette Sytzes van der Wal
2. Klaas (1885-1930) x Pietje Hento
    soan Hette Klazes Dijkstra
3. Neentsche (1889) x Feite Ferwerda
4. Jitsche (1891-1957), folget
5. Fokke (1895) x Geeske Heeringa
6. Janke (1897) x Sjoerd Rusticus

    


9. Jitsche Hettes Dijkstra
12-3-1891 Broek – 15-4-1957 Hearrenfean
x Reitze Jonkman, 6-4-1911 Skoatterlân
26-3-1887 Oranjewâld – 26-5-1975 Aldskoat
soan fan Johannes Reitzes Jonkman en Jieuwkje Baukes Woudstra

1. Jieuwkje (1911) x Tjeerd Warners Bakker
2. Hette Reitzes Jonkman (1914-1975), folget
3. Johannes (1920-1993)
4. Klaas (1921) x Ieke Jans Kraak


   

Reitze Johannes Jonkman en Jitske Hettes Dijkstra
en de fjouwer bern


4. Hette Reitzes Jonkman
25 oktober 1914 Oranjewâld - 25 july 1975 Utrecht
x Hieke Bouwes van der Meulen, 10-9-1942 Haskerlân
17-4-1921 Twellegea
df. Bouwe Daniel van der Meulen en Attje de Jong

1. Attje Catharina (1943) x Wilhelm Marinus van Es
    soan Hette Christiaan van Es (1973)
2. Reitze Johannes (1945)
3. Bouwe Daniel (1946) x Bertine Lefers
4. Jitsche (1949-2010) x Willem Arie Verhave
    soan Hette David Verhave (1973)
5. Catharina Hieke (1954) x Willem Verkerk
    soan Hette Willem Reitze Verkerk (1985)


Koart oersjoch ferneaming:
   1162. Hette Jelles
1640
    290. Hette Pytters Baar
1689-1728
    (72.) Hette Watzes
.
    (36.) Hette Tjebbes Dijkstra
1805-1831
     18. Hette Fokkes Dijkstra
1854-1938
      4. Hette Reitzes Jonkman
1914-1975