TJITSKE
Ferneaming fan de namme Tjitske
1886. Pyter Jelles
-
x Grietje Alefs, 23-3-1700 Ljouwert
wierskynlik net de mem, sjoen de ferneaming

1. Jelle (1701)
2. Hendrick (1704)
3. Tjitske Pieters (1706), folget
4. Claes (1708)
8. )


houtmounder op Aldegalileijen


943. Tjitske Pieters
d. 15-8-1706 Ljouwert -
df. Pyter Jelles (x 1700 Grietje Alefs ??) x Claes Taekes, 27-1-1726 Ljouwert
d. 22-1-1702 Ljouwert -
sf. Taeke Claessen en Simkjen Remmerts

1. Jeltje (1730)
2. Houkje (1732), folget
3. Taeke (1733)
4. Aafke (1737)
5. Tryntje (1737)
6. Pieter (1740)
7. Hette (1744)
8. Tjitske Claeses (1745)


houtmounder op Aldegalileijen


471. Houkje Clases
d. 22-5-1732 Ljouwert -
x Rienk Tieles, 6-10-1754 Ljouwert
d. 9-9-1725 Ljouwert -
sf. Tylo Hendriks en Sepkjen Klases

1. Sepkjen (1755)
2. Claas (1758)
3. Tiele (1762)
4. Tjitske Rienks (1765), folget
5. Titie (1767)
6. Jeltie (1773)


mŻnemakker op Aldegalileijen


235. Tietje Rienks
d. 29-7-1767 Ljouwert -
x Harmen Sybrens Post, 28-11-1790 Ljouwert
d. 24-5-1767 Ljouwert - 3-11-1820 Ljouwert
sf. Sybren Harmens en Teuntje Tjepkes

1. Tjitske Harmens Post (1791-1852), folget
2. Houkje (1794)
3. Sybrigje (1797)
4. Rienk (1799)
5. Sybren (1801)
6. Claas (1803)
7. Tylle (1805)117. Tjitske Harmens Post
25-3-1791 Ljouwert - 22-12-1852 Raard
x Jimke Jans Glastra van Loon, 14-8-1814 Raarderhim
27-6-1793 Harns - 20-9-1861 Raard
sf. Jan Jans Glastra van Loon en Antje Jemkes

1. Jan (1815-1837)
2. Sepkje (1816-1895) x Willem Lachniet
3. Anna (1819-1901)
4. Tytje (1820-1820)
5. Tytje (1821-1890) x Dirk Boomsma
6. Harmen (1823-1912), folget
7. Albertina (1826-1826)
8. Albertus (1828) x Johanneske Heeringa
9. Everhardus (1830-1833)
10. Teuntje (1832)
11. Everhardus (1834) x Doetje Jans Smeding
12. Janna (1840) x Sybren Ruurds Nijdam

58. Harmen Jimkes van Loon
26-11-1823 Raard - 6-2-1912 Warten
x Eeke Luitzens Jager, 24-5-1850 Idaarderadiel
3-3-1928 Warten - 4-11-1894 Warten
df. Luitzen Johannes Jager en Zuster Wytzes Brouwer

1. Jimke (1851-1851)
2. Zuster (1853-1889) x Johannes Jans de Boer
3. Jimke (1855-1920)x Nynke Roorda
4. Tjitske Harmens van Loon (1858-1940)
5. Geeltje (1861-1930)
6. Luitzen (1863-1901)x Hiltje Freerks van der Woude
7. Sepkje (1866-1941) x Jan Hendriks Kooistra
8. Johannes (1869)


Harmen Jimkes van Loon en Eeke Luitzens Jager29. Tjitske Harmens van Loon
9-9-1858 Warten - 22-9-1940 Warten
x Adam Aukes Jaarsma, 12-6-1880 Idaarderadiel
4-8-1856 W‚ldsein - 3-1-1932 Warten
sf. Auke Adams Jaarsma en Antje Sytzes Nauta

1. Eeke (1881-1909) x Cornelis van Dijk
2. Auke (1882-1945) x Hinke Okkes Bosgra
3. Anna (1884-1929) x Jan Hedzers Castelein
4. Zuster (1885) x Marten Sipkes Castelein
5. Hermina (1888-1970)
6. Harmen (1889-1960) x Tjitske Martens de Boer
7. Sytse (1891-1959) x Julia Adolfs
8. Jimke (1893-1944) x Foekje Brandsma
9. Everhardus (1895-1982), folget
10. Geeltje (1898-1994) x Sybren Kornelis Terpstra
11. Johannes (1904-1983) x Sophia Muurling


Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon


14. Everhardus Adams Jaarsma
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
x Grietje Elizabeth Tilma, 11-5-1922 Idaarderadiel
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
df. Pieter Lieuwes Tilma en Roelofje Dooitzes Nauta

1. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske (1929) x Dirk van der Sluis
3. Tjitske Roelofje Jaarsma(1933)
4. Adam Anne (1937)(7.) Tjitske Roelofje Jaarsma
23-4-1933 Sint Nyk
x Albert Sieberen Wienia, 21-1-1958 Doanjewerstal
3-5-1931 Eastergea
sf. Meine Pieter Wienia en Brechtje Annes de Jong

1. Meine Albert (1960) x Willemke Ros
2. Everhardus (1962) x Dieuke Wijma
3. Elizabeth Grietje x Popke Brouwer(1967)
4. Anne Pieter (1970) x Lysbeth MeirinkKoart oersjoch ferneaming:
  858. Dijrk Jotties
1713-1786
  934. Tjitske Pieters
1783-1818
  (235.) Tjitske Rienks
1831
    117. Tjitske Harmens Post
1870-1950
   29. Tjitske Harmens van Loon
1929
    (7). Tjitske Roelofje Jaarsma
1933