ROELOFJE
Ferneaming fan de namme Roelofje
Home
1003. Antje Roelofs
dochter fan Roelof Berens, fan Critzum
jan. 1701 Critzum? - 2-5-1776 Jemgum (East-Fryslân)
x Borjes Hendriks Foget, 27-11-1718 Jemgum
5-12-1693 Jemgum - 18-2-1761 Jemgum
sf. Hendrik Jansen Voget en Hiske Borjes Houwen

1. Hiske (1719)
2. Moeyke (1723)
3. Hiske (1725)
4. Gepke (1727)
5. Gepke (1730-1762) x Herrre Popkes Stegenga
6. Roelofke Borjes Foget (1736-1814), folget
7. Hendrik


501. Roelofke Borjes Foget
8-9-1736 Jemgum (East-Fryslân)- 21-6-1814 GAA
x Fekke Egges, 18-5-1766 Balk
25-11-1736 Wikel - 17-3-1782
sf. Egge Feckes en Grietie Hendriks
Roelofke trout yn 1785 wer mei Klaas Wiebes fan Harich
1. Egge Fekkes Veldstra (1767-1827), folget
2. Borjus Fekkes (1770-1811) x Geeske Johannes, Sondel
dochter Roelofke Borjes (1807)
3. Hendrik (1772)
4. Rintje Fekkes Veldman(1775-1852) x Trijntje Jurjens
dochter Roelofke Rintjes Veldman
5. Fekke Fekkes Postma (1782) x Hendrikjen Robijns de Jong, x Pietertje Wiebes Pelsma
250. AEge Fekkes Veldstra
19-7-1767 Harich - 27-1-1827 Sleat
x Trijntje Tijsses Bruinsma, 19-5-1793 Wikel
d. 7-2-1768 Sleat - 11-11-1826 Sleat
sf. Tijs Wijbrens Bruinsma en Lykeltje Pieters van der A


2. Roelofke (1802)
3.
4. Tijs (1805-1825)
5.
6.


125. Roelofke Egges Veldstra
25-1-1802 Sleat -
x Jolle Dooitzens Nauta, 14-4-1829 Wymbritseradiel
10-8-1806 Wâldsein - 28-5-1862 Grou
sf. Dooitzen Harings Nauta en Lysbert Sijtzes

1. Lijsbeth (1830)
2. AEge (1832) x Antje Sietzes Sietsma x Jitske Jurjens Oldersma
3. Dooitze (1840-1917), folget
4. Trijntje (1845-1847)
5. Ytje (1845-1846)
6.


62. Dooitze Jolles Nauta
30-1-1840 Wâldsein - 7-1-1917 Grou
x Grietje Jacobs Boeijsma, 10-5-1865 Idaarderadiel
20-1-1841 Grou - 3-2-1900 Warten
df. Jacob Jans Boeijsma en Tietje Beints de Jong
troude wer mei syn nicht Elisabeth Jelles Nauta

1. Jelle (1866) x Elske Jans Bijlsma
2. Jacob (1867) x Aaltje Aukes de Boer
3. Roelofke Dooitzes Nauta (1870-1955), folget
4. Tietje (1872-1873)
5. Jan (1874-1880)
6. Elisabeth (1879-1892)


31. Roelofke Dooitzes Nauta
29-4-1870 Earnewâld - 31-7-1955 Sint Nyk
x Pieter Lieuwes Tilma, 28-5-1896 Idaarderadiel
29-9-1866 Wergea - 22-5-1942 Snits
sf. Lieuwe Sijbrens Tilma en IJbeltje Jans Kooistra

1. Anne (1892-1967) boer yn Grou, x Jitske Wartena
2. Grietje Elizabeth (1897-1973), folget
3. IJbeltje (1900-1989) x Wiebe de Haan, boer yn Haskerdiken
4. Elisabeth (1902-1967) x Johannes Ramsgaard, lânbouwer yn Ullerup, Denemarken
5. Eelkje (1901-1981), húshâldster yn Hurup, Denemarken
6. Dooitze (1905-1973), boer yn Norring, Denemarken, x Andrea Nielsen-Englyst
7. Anna (1907-1992) x Ove Hansen, lânbouwer yn Taastrup, Denemarken
8. Lieuwe (1909-1991) feehâlder yn Snits, x Martha Braam


15. Grietje Elizabeth Tilma
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
x Everhardus Adams Jaarsma, 11-5-1922 Idaarderadiel
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
sf. Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon

1. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske (1929) x Dirk van der Sluis
3. Tjitske Roelofje Jaarsma (1933)
4. Adam Anne (1937)(7.) Tjitske Roelofje Jaarsma
23-4-1933 Sint Nyk
x Albert Sieberen Wienia, 21-1-1958 Doanjewerstal
3-5-1931 Eastergea
sf. Meine Pieter Wienia en Brechtje Annes de Jong

1. Meine Albert (1960) x Willemke Ros
2. Everhardus (1962) x Dieuke Wijma
3. Elizabeth Grietje (1967) x Popke Brouwer
4. Anne Pieter (1970) x Lysbeth MeirinkKoart oersjoch ferneaming:
  858.
1713-1786
  214.
1783-1818
  (53.)
1831
   125. Roelofke Egges Veldstra
1870-1950
    31. Roelofke Dooitzes Nauta
1870-1955
    (7). Tjitske Roelofje Jaarsma
1933