PIETER
Ferneaming fan de namme Pieter484. Pyter Joukes

x Renske Hattums, 19-5-1754 Hallum
1-6-1727 Surhústerfean
df. Hattum Eelzes en Auk Eedes
by x PJ fan Sint Anne, RH fan Hallum

1. Aukjen (1755 Hallum)
2. Jouke 10-6-1759 Marrum

mar by stjerren yn 1826 64 jier, dus fan 1764?


242. Jouke Pieters de Vries
10-6-1759 Marrum - 9-8-1826 WED
x Renske Alberts, 20-5-1787 Jannum
27-11-1763 Ferwert - foar 1790
df. Albert Jans en Martje Janties
Jouke Pieters trout yn 1793 wer mei Janke Fokkes

Út it earste houlik:
1. Antje (1788-1861), folget
Út it twadde houlik:
2. Pieter Joukes de Vries (1793)
3. Fokke (1796)
4. Sietske (1800)
5. Jetske?


121. Antje Joukes de Vries
24-3-1788 Jannum - 18-4-1861 Wergea
x Sijbren Piers Tilma, 21-10-1863 Idaarderadiel
26-6-1786 Ferwert - 22-6-1849 Wergea Grou
sf. Pier Jans Tilma en Eelkjen Jans van der Linde

1. Eeke (1813-1858) x Jelle Hyltjes de Jong
2. Rinske (1813) x Durk Tjerks van der Woude
3. Pier (1815-1850)
4. Aukje (1817-1859) x Anske Jurres van der Zee
5. Pieter Sijbrens Tilma (1818) x Japke Tjerks van der Woude
6. Jouke (1821-1890) x Eelkje Klazes Hoekstra
7. Sjoerd (1822-1871) x Jitske Jacobs van der Wei, x Geertje Sybrens Roorda
8. Jan (1824-1862) x Iebeltje Jans Kooistra
9. Lieuwe (1826-1888), folget
10. Hiltje (1828-1858) x Pieter Eesges Terpstra
11. Antje (1831-1831)60. Lieuwe Sijbrens Tilma
18-7-1826 Ginnum - 31-8-1888 Wergea
x Iebeltje Jans Kooistra, 21-10-1863 Idaarderadiel
4-3-1832 Wergea - 10-6-1902 Grou
df. Jan Hendriks Kooistra en Eelkje Jans Kooistra

1. Jan (1864-1868)
2. Pieter Lieuwes Tilma (1866-1942)
3. Jan (1869-1935) boer űnder Grou, x Jantje van den Berg

Iebeltje Kooistra wie earder troud mei Jan Sijbrens Tilma, in âldere broer fan Lieuwe.


30. Pieter Lieuwes Tilma
29-9-1866 Wergea - 22-5-1942 Snits
x Roelofje Dooitzes Nauta, 28-5-1896 Idaarderadiel
29-4-1870 Earnewâld - 31-7-1955 Sint Nyk
df. Dooitze Jolles Nauta en Grietje Jacobs Boeisma

1. Anne (1892-1967) boer yn Grou, x Jitske Wartena
2. Grietje Elizabeth (1897-1973), folget
3. IJbeltje (1900-1989) x Wiebe de Haan, boer yn Haskerdiken
4. Elisabeth (1902-1967) x Johannes Ramsgaard, lânbouwer yn Ullerup, Denemarken
5. Eelkje (1901-1981), húshâldster yn Hurup, Denemarken
6. Dooitze (1905-1973), boer yn Norring, Denemarken, x Andrea Nielsen-Englyst
7. Anna (1907-1992) x Ove Hansen, lânbouwer yn Taastrup, Denemarken
8. Lieuwe (1909-1991) feehâlder yn Snits, x Martha Braam


15. Grietje Elizabeth Tilma
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
x Everhardus Adams Jaarsma, 11-5-1922 Idaarderadiel
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
sf. Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon

1. Pieter Jaarsma (1925), folget
2. Anna Tjitske (1929) x Dirk van der Sluis, boer yn Poppenwier
3. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia,
4. Adam Anne (1937)(7.) Pieter Jaarsma
24-2-1925 Warten
x Uilkje Kuperus, 26-10-1949 Doanjewerstal
20-3-1927 Follegea
df. Wybren Jentje Kuperus en Hiltje Jolles Dijkstra

1. Everhardus (1950) x Marchje Jantje Heida x Jantje van Berkum
2. Wybren Jentje (1953) x Ottie Feenstra
3. Grietje Eelkje (1962) x Jurjen WiersmaKoart oersjoch ferneaming:
  484. Pyter Joukes
1725-
(121.) Pieter Joukes de Vries
1793-
  (60.) Pieter Sijbrens Tilma
1818-
    30. Pieter Lieuwes Tilma
1866-1942
    (7). Pieter Jaarsma
1925