GRIETJE
Ferneaming fan de namme Grietje
511. Grietje Sydses

x Minne Hyles, 26-10-1766 Rottefalle

Grietje wie widdo fan Sjoerd Hendriks

1. Hylle Minnes Westra (1767-1828) x Antje Arends Arendsma
2. Joukje (1771-1824?), folget
3. Sijtske (1775) x Geert Aukes
4. Sied Minnes Westra (1778) x Geertje Willems van der Brug
dochter Grietje Sierds Westra (1816)
5. IJnske (1781)


255. Joukje Minnes (Westra)
? 8-6-1771 Beets - 1824 Grou???
Wol in grut leeftydsferskil ...
x Beint Tjerks de Jong, 2-6-1799 Jirnsum
1786 Grou - 24-12-1835 Grou
Tjerk Rintjes de Jong en Tietje Harmens


Joukje Hinnes stoar 1824 yn Grou, 50j ald....


1.
2.
3. Grietje Beints de Jong (1802-1870) x Dirk Jans de Groot
4. Tietje (1809-1890), folget
5.
6.


127. Tietje Beints de Jong
1809 Grou - 17-3-1890 Warten
x Jacob Jans Boeijsma, 13-12-1834 Idaarderadiel
12-4-1805 Froubuert - 23-12-1868 Grou
sf. Jan Jacobs Boeijsma en Sjoukje Hiddes

1. Jan (1836-1919) x Willemke Tjallings de Groot
2. Joukje (1838) x Pieter Johannes Boonstra
3. Grietje Jacobs Boeijsma (1841), folget
4. Hidde (1843-1899) x Thymentje Geerts Hoekstra
5. Beint (1845-1876) x Jitske Kruijer x Eelkje Klazes de Haas
6. Sjouke (1847)
7. Sjouke (1850-1862)


63. Grietje Jacobs Boeijsma
20-1-1841 Grou - 3-2-1900 Warten
x Dooitze Jolles Nauta, 10-5-1865 Idaarderadiel
30-1-1840 Wâldsein - 7-1-1917 Grou
sf. Jolle Dooitzens Nauta en Roelofke Egges Veldstra
troude wer mei syn nicht Elisabeth Jelles Nauta

1. Jelle (1866) x Elske Jans Bijlsma
2. Jacob (1867) x Aaltje Aukes de Boer
3. Roelofke (1870-1955), folget
4. Tietje (1872-1873)
5. Jan (1874-1880)
6. Elisabeth (1879-1892)


31. Roelofke Dooitzes Nauta
29-4-1870 Earnewâld - 31-7-1955 Sint Nyk
x Pieter Lieuwes Tilma, 28-5-1896 Idaarderadiel
29-9-1866 Wergea - 22-5-1942 Snits
sf. Lieuwe Sijbrens Tilma en IJbeltje Jans Kooistra

1. Anne (1892-1967) boer yn Grou, x Jitske Wartena
2. Grietje Elizabeth Tilma (1897-1973), folget
3. IJbeltje (1900-1989) x Wiebe de Haan, boer yn Haskerdiken
4. Elisabeth (1902-1967) x Johannes Ramsgaard, lânbouwer yn Ullerup, Denemarken
5. Eelkje (1901-1981), húshâldster yn Hurup, Denemarken
6. Dooitze (1905-1973), boer yn Norring, Denemarken, x Andrea Nielsen-Englyst
7. Anna (1907-1992) x Ove Hansen, lânbouwer yn Taastrup, Denemarken
8. Lieuwe (1909-1991) feehâlder yn Snits, x Martha Braam


15. Grietje Elizabeth Tilma
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
x Everhardus Adams Jaarsma, 11-5-1922 Idaarderadiel
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
sf. Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon

1. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske (1929), folget
3. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia
4. Adam Anne (1937)7. Anna Tjitske Jaarsma
27-5-1929 Sint Nyk
x Dirk Jacobs van der Sluis, 21-5-1952 Doanjewerstal
28-4-1929 Diken
sf. Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal

1. Pietertje Geeltje (1953) x Reitze Jonkman
2. Jacob (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske van der Sluis (1962), folgetKoart oersjoch ferneaming:
  511. Grietje Sijtzes
1745
(127.) Grietje Beints de Jong
1802-1870
    63. Grietje Jacobs Boeijsma
1841
    15. Grietje Elizabeth Tilma
1897-1973
    (3). Grietje Tjitske van der Sluis
1962