EVERHARDUS
Ferneaming fan de namme Everhardus
1858. Everhardus Gerrits Glastra
sf. Gerrit Geugjesz en Catharina Hammings, Steenwijkerwold
d. 7-10-1667 -
x Marijtje Oortwijn


1. Gerrit (1705)
2. Jantje Everhardus Glastra (1707-)
3. Gerrit (1709)
4. Jan Oortwijn Glastra (1712) x Jantjen Jannes Boumeester
   soan Everhardus Glastra (x 1794)
5. Johannes (1716)

929. Jantje Everhardus Glastra
d. 1-6-1707 Oldemarkt -
x Pieter Johans van Loon , 4-3-1730 Oldemarkt
30-1-1703 Oldemarkt - 1731 Oldemarkt
sf. Johan Willems van Loon en Elsien Valken

1. Jan Pieters van Loon (1730-1802)

464. Jan Pieters van Loon
5-9-1730 Oldemarkt - 5-6-1802 De Kúnder
x Rikje Jans Glastra , 27-9-1750 Oldemarkt
30-10-1729 De Kúnder - 20-3-1799 De Kúnder
df. Jan Sjoerds Glastra en Aafje Pieters

1. Aafje? (1751) x Meinardus Tuttel, burgemeester Steenwijk
2. Jan Jans Glastra van Loon (1758-1829)
3. Everhardus (1762-1840) x Femmigjen Lourens Bovenkamp, x Attje Potter Jouwsma
   pakesizzers Everhardus Laurens' Swartte van Loon (1814-1848) en Everhardus Jans van Loon (1824-1862)

Skout fan de Kúnder en Blankenham
232. Jan Jans Glastra van Loon
10-12-1758 Oldemarkt - 25-12-1829 Sint Anne
x Antje Jemkes, 28-12-1788 Snits
30-5-1765 De Jouwer - 21-2-1825 Sint Anne
df. Jimke Klazes en Trijntje Johannes
Jan wie earder troud mei Maria Lambartus van der Bilt

1. Rikjen (1789-1846) x Harmanus Hanses van Zandbergen
2. Jimke Jans Glastra van Loon (1793-1861)
3. Klaasje (1794) x Laurens Pieters Hartkamp, Wanneperveen
4. Jan (1798-1878) x Froukje Gerrits Tjallema, x Freerkje Anes Donia
5. Johannes (1801) x Riemke Meinderts Swart
6. Trijntje (1804)
7. Johanna (1806)

116. Jimke Jans Glastra van Loon
27-6-1793 Harns - 20-9-1861 Raard
x Tjitske Harmens Post, 14-8-1814 Raarderhim
25-3-1791 Ljouwert - 22-12-1852 Raard
df. Harmen Sybrens Post en Tietje Rienks

1. Jan (1815-1837)
2. Sepkje (1816-1895) x Willem Lachniet
3. Anna (1819-1901)
4. Tytje (1820-1820)
5. Tytje (1821-1890) x Dirk Boomsma
6. Harmen Jimkes van Loon (1823-1912)
7. Albertina (1826-1826)
8. Albertus (1828) x Johanneske Heeringa
9. Everhardus (1830-1833)
10. Teuntje (1832)
11. Everhardus (1834) x Doetje Jans Smeding
12. Janna (1840) x Sybren Ruurds Nijdam

58. Harmen Jimkes van Loon
26-11-1823 Raard - 6-2-1912 Warten
x Eeke Luitzens Jager, 24-5-1850 Idaarderadiel
3-3-1928 Warten - 4-11-1894 Warten
df. Luitzen Johannes Jager en Zuster Wytzes Brouwer

1. Jimke (1851-1851)
2. Zuster (1853-1889) x Johannes Jans de Boer
3. Jimke (1855-1920)x Nynke Roorda
4. Tjitske Harmens van Loon (1858-1940)
5. Geeltje (1861-1930)
6. Luitzen (1863-1901)x Hiltje Freerks van der Woude
7. Sepkje (1866-1941) x Jan Hendriks Kooistra
8. Johannes (1869)


Harmen Jimkes van Loon en Eeke Luitzens Jager29. Tjitske Harmens van Loon
9-9-1858 Warten - 22-9-1940 Warten
x Adam Aukes Jaarsma, 12-6-1880 Idaarderadiel
4-8-1856 Wâldsein - 3-1-1932 Warten
sf. Auke Adams Jaarsma en Antje Sytzes Nauta

1. Eeke (1881-1909) x Cornelis van Dijk
2. Auke (1882-1945) x Hinke Okkes Bosgra
3. Anna (1884-1929) x Jan Hedzers Castelein
4. Zuster (1885) x Marten Sipkes Castelein
5. Hermina (1888-1970)
6. Harmen (1889-1960) x Tjitske Martens de Boer
7. Sytse (1891-1959) x Julia Adolfs
8. Jimke (1893-1944) x Foekje Brandsma
9. Everhardus Adams Jaarsma (1895-1982)
10. Geeltje (1898-1994) x Sybren Kornelis Terpstra
11. Johannes (1904-1983) x Sophia Muurling


Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon14. Everhardus Adams Jaarsma
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
x Grietje Elizabeth Tilma, 11-5-1922 Idaarderadiel
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
df. Pieter Lieuwes Tilma en Roelofje Dooitzes Nauta

1. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske Jaarsma (1929)
3. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia
4. Adam Anne (1937)7. Anna Tjitske Jaarsma
27-5-1929 Sint Nyk
x Dirk Jacobs van der Sluis, 21-5-1952 Doanjewerstal
28-4-1929 Diken
sf. Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal

1. Pietertje Geeltje (1953) x Reitze Jonkman
2. Jacob (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus van der Sluis (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske (1962) x Gerbrand van 't Klooster3. Everhardus van der Sluis
20-2-1959 Poppenwier
x Marylka Jakubczack, 18-11-1986 Ames, Iowa
19-6-1950 Anielin, Poalen
df. Tadeusz Jakubczak en Bogumila Chejkowska

1. Adam Dirk (1989)
2. Helen Elizabeth (1991)


Koart oersjoch ferneaming:
  1858. Everhardus Gerrits Glastra
1667-
  (232.) Everhardus Jans van Loon
1762-1840
   (58.) Everhardus Jimkes van Loon
1834-
    14. Everhardus Jaarsma
1895-1982
    (3). Everhardus van der Sluis
1959