ELISABETH
Ferneaming fan de namme Elisabeth
Home
997. Lijsbeth Zijtzes

x Meindert IJpes, 8-5-1735 Drylts1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


498. Sytse Meinerts
- 11-9-1808 DON
x IJpkjen Meynes, 21-12-1762 Drylts
- 1799


1. Meindert (1764)
2. Jetske (1767) ??x 1689 Boalsert Andrys Harmens
3. Lijsbeth Sytzes (1770-1826), folget
4.
5.
6.
7.
8.
9.


249. Lysbert Sijtzes
25-5-1770 Drylts - 29-9-1826 Teroele
x Dooitzen Harings Nauta, 28-2-1793 W‚ldsein
d. 6-6-1767 W‚ldsein - 20-11-1828 Teroele
sf. Haring Jelles Nauta en Trijntje Sytzes Storm

1. Trijntje (1794)
2. Trientje (1795)
3. Haring (1796)
4. Trijntje (1802)
5. Trijntje (1803)
6. IJpkje (1804-1864) x Johannes Wiebes Zeinstra
7. Jalle (1806-1862), folget
8. Durk
9. Sytze (1800)


124. Jolle Dooitzens Nauta
10-8-1806 W‚ldsein - 28-5-1862 Grou
x Roelofke AEges Veldstra, 14-4-1829 Wymbritseradiel
25-1-1802 Sleat -
df. Egge Fekkes Veldstra en Trijntje Tijsses Bruinsma

1. Lijsbeth Jolles Nauta (1830)
2. AEge (1832) x Antje Sietzes Sietsma x Jitske Jurjens Oldersma
3. Dooitze (1840-1917), folget
4. Trijntje (1845-1847)
5. Ytje (1845-1846)
6.


62. Dooitze Jolles Nauta
30-1-1840 W‚ldsein - 7-1-1917 Grou
x Grietje Jacobs Boeijsma, 10-5-1865 Idaarderadiel
20-1-1841 Grou - 3-2-1900 Warten
df. Jacob Jans Boeijsma en Tietje Beints de Jong
troude wer mei syn nicht Elisabeth Jelles Nauta

1. Jelle (1866) x Elske Jans Bijlsma
2. Jacob (1867) x Aaltje Aukes de Boer
3. Roelofke (1870-1955), folget
4. Tietje (1872-1873)
5. Jan (1874-1880)
6. Elisabeth Dooitzes Nauta (1879-1892)


31. Roelofke Dooitzes Nauta
29-4-1870 Earnew‚ld - 31-7-1955 Sint Nyk
x Pieter Lieuwes Tilma, 28-5-1896 Idaarderadiel
29-9-1866 Wergea - 22-5-1942 Snits
sf. Lieuwe Sijbrens Tilma en IJbeltje Jans Kooistra

1. Anne (1892-1967) boer yn Grou, x Jitske Wartena
2. Grietje Elizabeth Tilma (1897-1973), folget
3. IJbeltje (1900-1989) x Wiebe de Haan, boer yn Haskerdiken
4. Elisabeth Pieters Tilma (1902-1967) x Johannes Ramsgaard, l‚nbouwer yn Ullerup, Denemarken
5. Eelkje (1901-1981), hķsh‚ldster yn Hurup, Denemarken
6. Dooitze (1905-1973), boer yn Norring, Denemarken, x Andrea Nielsen-Englyst
7. Anna (1907-1992) x Ove Hansen, l‚nbouwer yn Taastrup, Denemarken
8. Lieuwe (1909-1991) feeh‚lder yn Snits, x Martha Braam


15. Grietje Elizabeth Tilma
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
x Everhardus Adams Jaarsma, 11-5-1922 Idaarderadiel
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
sf. Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon

1. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske (1929) x Dirk van der Sluis
3. Tjitske Roelofje Jaarsma (1933)
4. Adam Anne (1937)(7.) Tjitske Roelofje Jaarsma
23-4-1933 Sint Nyk
x Albert Sieberen Wienia, 21-1-1958 Doanjewerstal
3-5-1931 Eastergea
sf. Meine Pieter Wienia en Brechtje Annes de Jong

1. Meine Albert (1960) x Willemke Ros
2. Everhardus (1962) x Dieuke Wijma
3. Elizabeth Grietje Wienia (1967) x Popke Brouwer
4. Anne Pieter (1970) x Lysbeth MeirinkKoart oersjoch ferneaming:
  858.
1713-1786
  214.
1783-1818
  501. Roelofke Hendriks
1740
   125. Roelofke Egges Veldstra
1802
    31. Roelofke Dooitzes Nauta
1870-1955
    (7). Tjitske Roelofje Jaarsma
1933