ANNA
Ferneaming fan de namme Anna
1847. Antje Gabes
stoarn foar 1683
x Pieter Goitzes, 24-2-1696 Terkaple

sf. Gooitzen Hermens en Antje Pieters

1. Antje Pyters (1737)


923. Antje Pyters

x Uilcke Tjebbes, 21-4-1736 Terkaple1. Antje Uilckes (1737)
2. Tjebbe (1739)
3. Aaltje (1741) x Beent Jans
4. Pyter (1746)
5. Meintje (1752)
6. Jouk (1754)
7. Tryntje (1756-1825) x Hartman Johannes Hoekstra461. Antje Uilckes
d. 13-1-1737 Terkaple
x Romke Wybrens
d. 28-8-1735 De Jouwer
sf. Wybren Romkes en Janke Cornelis

1. Wiebren (1760)
2. Uilke (1763-1835)
3. Janke (1766)
4. Janke (1766-1839) x Sipke Brants Sevensma
5. Kornelis Romkes Romkema (1769-1827), boer yn Haskerdiken, x Trijntje johannes
6. Pieter (1773)
7. Antje (1776) x Wijbren Gabes Schut230. Uilke Romkes van der Kooi
d. 11-9-1763 De Jouwer - 14-5-1835 Teroele
x Margjen Jochums de Vries, 7-12-1794 Langwar
5-6-1773 Nijehaske - 31-3-1842 WIJ
df. Jochum Theunis en Claaske Egberts

1. Antje Uilkes van der Kooi (1795-1829) x Kerst Johannes de Kok
2. Klaaske (1797-1876)
3. Romkje (1799-1839) x Bauke Ages Jongsma, skipper op 'e Lemmer
4. Romke (1800-1848) x Grietje Douwes Sytsma, boer yn Westermar
5. Jogchum (1802-1830) x Fettje Durks de Vries
6. Wiebren (1805-1885) x Sjoeke Saskers de Jong, skipper yn W‚ldsein
7. Kornelis (1807) x Johanna Rudolphus Troelstra, boer onder Diken
8. Jacob (1811-1876) x Corneliske Piers Jager, boer yn Rotsterhaule


115. Klaaske Uilkes van der Kooi
1-1-1797 Teroele - 28-2-1876 W‚ldsein
x Sytze Lolles Nauta, 9-5-1817 Doanjewerstal
10-7-1795 W‚ldsein - 10-8-1871 W‚ldsein
sf. Lolle Harings Nauta en Yes Sytzes de Jong

1. Lolle (1818-1818)
2. Ies (1819)
3. Uilke (1821) x Maria Kornelis de Koe, x Hendrikjen Douwes Bies
4. Margjen (1823) x Sjerp Rudolphus Troelstra
5. Trijntje (1825)x Pieter Ages Hoekstra
6. Lolle (1828-1829)
7. Antje(1831-1831)
8. Jogchum (1833-1833)
9. Antje Sytzes Nauta (1835-1867)
10. Lolle (1837-1837)
11. Romkjen (1839) x Willem Roelofs Molenmaker


57. Antje Sytzes Nauta
7-4-1835 W‚ldsein - 24-3-1867 HEN
x Auke Adams Jaarsma, 12-5-1855 Wymbritseradiel
23-7-1826 Jirnsum - 13-1-1897 Warten
sf. Adam Gerrits Jaarsma en Jetske Aukes Wiersma


1. Adam (1856-1932)
2. Sytse (1861-1868)


Auke Adams Jaarsma


28. Adam Aukes Jaarsma
4-8-1856 W‚ldsein - 3-1-1932 Warten
x Tjitske Harmens van Loon, 12-6-1880 Idaarderadiel
9-9-1858 Warten - 22-9-1940 Warten
df. Harmen Jinkes van Loon en Eeke Luitzens Jager

1. Eeke (1881-1909) x Cornelis van Dijk
2. Auke (1882-1945) x Hinke Okkes Bosgra
3. Anna Adams Jaarsma (1884-1929) x Jan Hedzers Castelein
4. Zuster (1885) x Marten Sipkes Castelein
5. Hermina (1888-1970)
6. Harmen (1889-1960) x Tjitske Martens de Boer
7. Sytse (1891-1959) x Julia Adolfs
8. Jimke (1893-1944) x Foekje Brandsma
9. Everhardus (1895-1982)
10. Geeltje (1898-1994) x Sybren Kornelis Terpstra
11. Johannes (1904-1983) x Sophia Muurling


Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon


14. Everhardus Adams Jaarsma
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
x Grietje Elizabeth Tilma, 11-5-1922 Idaarderadiel
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
df. Pieter Lieuwes Tilma en Roelofje Dooitzes Nauta

1. Pieter (1925)x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske Jaarsma (1929)
3. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia
4. Adam Anne (1937)7. Anna Tjitske Jaarsma
27-5-1929 Sint Nyk
x Dirk Jacobs van der Sluis, 21-5-1952 Doanjewerstal
28-4-1929 Diken
sf. Jacob Alles van der Sluis en Pietertje Dirks van der Wal

1. Pietertje Geeltje (1953) x Reitze Jonkman
2. Jacob (1955) x Beitske Hijnberg
3. Everhardus (1959) x Marylka Jakubczack
4. Grietje Tjitske (1962) x Gerbrand van 't Klooster3. Pietertje Geeltje van der Sluis
20-6-1953 Poppenwier
x Reitze Jonkman, 3-6-1976 Raarderhim
7-3-1950 Weinterp
sf. Johannes Jonkman en Pietje Akkerman

1. Anna Grytsje Jonkman (1979)
2. Johannes Reitze (1981) x Ivonne de Jong
3. Jitske Pytsje (1985)


Koart oersjoch ferneaming:
1847. Antje Gabes
1670
  461. Antje Uilckes
1737
(115.) Antje Uilkes van der Kooi
1795
   57. Antje Sytzes Nauta
1831
  (14.) Anna Adams Jaarsma
1884-1929
     7. Anna Tjitske Jaarsma
1929
     1. Anna Grytsje Jonkman
1979