ADAM
Ferneaming fan de namme Adam
3604. Sjoerd Tjebbes


soan fan Tjebbe Sjoerds
( Andrys Stienstra)


1802. Adam Sjoerds
st. foar 1716
x Bauck Bartels, 13-3-1686 Aldeboarn

df. Bartle Gaukes en Antie Hettes

1. Acke
2. Antje Adams (-1770)
3. Dirckien x Ruurd Arjens
    soan Adam Ruurds de Boer (1720-1800), de ferneamde Adam Hurdrider
4. Fock
5. Sjoerd Adams Slottier x Tietske Alberts
    soan Adam Sjoerds Slottje (st. 1826)901. Antje Adams
- 1770
x Johannes Hendriks
st. 1762 Akkrum
sf. Hendrik Johannes en Bauck Douwes

1. Adam Johannes (-1798)


Johannes Hendriks is yn 1712 kurator oer de bern fan Gjalt Hendriks en Tjitske Annes,


450. Adam Johannes
foar 1725 Goaijingaryp - 1798 Grou
x Richtje Uiltjes, 1759/60
1740-1826
df. Uiltje Tietes en Janke Arjens

1. Uiltje (1760-1790)
2. Johannnes Adamse (±1762-1817) x Jaaijke Jelmers Hiemstra
3. Akke (1764-1840) x Jan Wytsesz (de Groot)
    soan Adam Jans de Groot (1784-1868)
3. Janke Adams (1765-1825)
4. Gauke Adams Adamse (1774-1831) x Antje Jelgers
    soan Adam Gaukes Adamse (1801-1889)

Adam Johannes, lidmaat v.d.Vlaamse Doopsgez. gemeente te Grouw, komt 1777 met attest. van Akkrum naar Grouw, huisman op stem 17 onder Grouw


225. Janke Adams
1-5-1765 Grou - 12-4-1825 Nijlân
x Gerrit Thysses Jaarsma, 7-8-1791 Abbegea
d. 5-9-1789 Drylts - 5-12-1839 Achlum
sf. Thys Aukes en Lipkjen Arjens

1. Richtje (1793-1870) x Hotse Idses de Boer
2. Thys (1795-1834) x Rinske Pieters Boomsma
3. Lipkje (1797-1876) x Haantje Minnes Oudhuis
4. Adam Gerrits Jaarsma (1798-1888)
5. Uiltje (1800-1827) x Geertje Ruurds de Vries
6. Tietje (1803-1872)x Sytze Eelkes Talsma
7. Klaas (1806-1840)
8. Antje (1810-1861) x Anske Gerrits Rolsma112. Adam Gerrits Jaarsma
27-10-1798 Nijlân - 25-1-1888 Boazum
x Jetske Aukes Wiersma, 31-5-1825 Wymbritseradiel
14-4-1799 Akkrum - 6-5-1872 te Baarderadeel
df. Auke Aukes Wiersma en Meike Tjerks Oudema

1. Auke Adams Jaarsma (1826-1897)
2. Janke (1827-1830)
3. Meike (1829-1908) x Sybrand Sybrens Wiarda
4. Janke (1831-1920) x Symen Durks van der Woude
    soan Adam van der Woude (1861)
5. Lipkje (1833-1837)
6. Mettje (1834-1884) x Yme Jans Bosma
    soan Adam Bosma (1869)
7. Gerritje (1837-1912) x Jacob Symens Terpstra
    soan Adam Terpstra (1868)
8. Lipkje (1840-1841)
9. Tietje (1845-1913) x Wybe Jilles Kleefstra
    soan Adam Kleefstra (1869)


Adam Gerrits Jaarsma
56. Auke Adams Jaarsma
23-7-1826 Jirnsum - 13-1-1897 Warten
x Antje Sytzes Nauta, 12-5-1855 Wymbritseradiel
7-4-1835 Wâldsein - 24-3-1867 HEN
df. Sytze Lolles Nauta en Klaaske Uilkes van der Kooij
x(2) Rinskje Tjipkes Feenstra, x(3) Jetske Gerrits de Jong


1. Adam Aukes Jaarsma (1856-1932)
2. Sytse (1861-1868)


Auke Adams Jaarsma


28. Adam Aukes Jaarsma
4-8-1856 Wâldsein - 3-1-1932 Warten
x Tjitske Harmens van Loon, 12-6-1880 Idaarderadiel
9-9-1858 Warten - 22-9-1940 Warten
df. Harmen Jinkes van Loon en Eeke Luitzens Jager

1. Eeke (1881-1909) x Cornelis van Dijk
2. Auke (1882-1945) x Hinke Okkes Bosgra
3. Anna (1884-1929) x Jan Hedzers Castelein
4. Zuster (1885) x Marten Sipkes Castelein
5. Hermina (1888-1970)
6. Harmen (1889-1960) x Tjitske Martens de Boer
7. Sytse (1891-1959) x Julia Adolfs
8. Jimke (1893-1944) x Foekje Brandsma
9. Everhardus Adams Jaarsma (1895-1982)
10. Geeltje (1898-1994) x Sybren Kornelis Terpstra
11. Johannes (1904-1983) x Sophia Muurling


Adam Aukes Jaarsma en Tjitske Harmens van Loon


14. Everhardus Adams Jaarsma
28-10-1895 Warten - 7-11-1982 Dokkum
x Grietje Elizabeth Tilma, 11-5-1922 Idaarderadiel
25-11-1897 Warten - 25-4-1973 Dokkum
df. Pieter Lieuwes Tilma en Roelofje Dooitzes Nauta

1. Pieter (1925) x Uilkje Kuperus
2. Anna Tjitske (1929) x Dirk van der Sluis
    beppesizzer Adam Dirk van der Sluis
3. Tjitske Roelofje (1933) x Albert Wienia
4. Adam Anne Jaarsma (1937)Koart oersjoch ferneaming:
  1802. Adam Sjoerds
(1660-1715)
   450. Adam Johannes
(1722-1798)
   112. Adam Gerrits Jaarsma
(1798-1888)
    28. Adam Aukes Jaarsma
(1856-1932)
    (7). Adam Anne Jaarsma
1937