TJITTE
Ferneaming fan de namme Tjitte

It paad wiist nei de Hommerts. Wierskynlik rint de ferneaming fia Saap Hanses werom. Yn earder jierren is wer sprake fan in Saap Tyetes fia in line dy't mooglik nei in Tyete śt 1515 weromgiet.
Home
11297. Saap Hanses
1590 - 1642
x Hotse Sijmens


1. Sijmen
2. Tiete Hotses (1615)
3. Jildu

De bern wurde neamd by de ferdieling op 14-2-1642 fan dan wijlen Saap Hanses.
Mei harren is erfgenaam: Siouck Jeltes, de dochter fan wijlen Siouck Tietedr. en Jelte Tiaardtz


5698. Tiete Hotses
1615
x


1. Sijke Tietesdr (1640-1682)
2. Hotse x Jets Jacobs x Rinsk Clasisdr
3. Entje x Ytske Euwes x Aukje Hessels (Van der End)
4. Eeuwe, curator oer bern fan 1.
5. Saap x Wybe Ages, skipper (Cnossen)


2849. Sijke Tietesdr
stoarn foar 1683 Hommerts
x Hotse Hinnes
1640

Hotse Hinnes trout wer mei Lolk Tjallingsdr, neffens DTB Lolk Symens, 15-2-1711 Snits

1. Tiete (1666-1711)
2. Hinne (1670) x Teetske Isaacs
3. Jetse (1671) x Marij Sjoukes

Eeuwe Tijtisz curator by de skieding, dźrby wurde de leeftiden fan de bern oanjūn


1424. Tiete Hotses
1666 Hommerts - 1-3-1711 Hommerts
x Bauck Foekes, 28-1-1694 Hommerts
1670 - 24-6-1707 Hommerts
df. Foeke Engeles en Hiske Aukes
Tiete trout wer mei Lutske Douwes, 15-2-1711 Snits

1. Sijke 1695
2. Hotse 1696
3. Engle Tietes(1700-1776)
4. Ytske 1702
5. Foeke 1704
6. Sipke 1707
Ut it twadde houlik:
7. Boukje x Riemer Sjoerdts fan Wāldsein, nei Enkhuzen


Op 24-3-1711: Egbert Hendriks Steginga en Hinne Hotses voogd over kinderen Tjitte Hotses
Op 11-8-1717 Wytse Feikes, huisman onder Heeg, curator over Sijke (23), Engel (18), Yts (16) en Foeke (14)712. Engle Tietes
28-1-1700 Hommerts - 11-4-1776 Hommerts
x Marij Abes, 1722/3
17-4-1701 Hommerts - 14-3-1782 Hommerts
df. Abe Hartzens en Gerbrich Feites

1. Bauck 1723
2. Gerberigh 1727
3. Tiete 1730 x Jeltje Piers
4. Gerberigh 1728 x Haring Piers
5. Bauk 1734 x Aate Ekkes de Jager
6. Abe 1736
7. Vou 1737
8. Sipke 1739


13-11-1764: niaar op verkoop land te Hommerts (WIJ 57-1v)
31-9-1775: Engle Tijttes en Maarij Abes verkopen zathe en landen met de huisinghe c.a. , 157 pondematen groot (WIJ 69-67v)356. Sipke Engeles
5-4-1739 Hommerts -
x Hylkjen Jans ,
Langsweagen


1. Engele (1771-1829) x Feikjen Aukes van der Meer
2. Jan (1773)
3. Harmen (1777-1831)x Bregtje Piers
4. Janke (1783)x Hessel Joukes Hoekstra
5. Bauke (1784) x Geeske Wijnholts Bergsma
6. Tjitte Sipkes van der Hoek (1787-1831)
7. Marcus (1790)
178. Tjitte Sipkes van der Hoek
22-1-1787 Eagmaryp - 14-10-1831 Sniksweach
x Jitske Hettes Laagland, 24-6-1813 De Jouwer
1-5-1777 - 20-7-1820 Sniksweach
df. Hette Klazes Laagland en Neeltje Simens
Jitske wie earst troud mei Meine Jans de Vries, bern: Hette en Geertje

1. Neeltje Tjittes van der Hoek (1814-1875)89. Neeltje Tjittes van der Hoek
11-4-1814 Sniksweach - 26-1-1875 Broek
x Klaas Durks de Vries, 19-5-1833 Haskerlān
11-12-1810 Broek - 23-7-1890 Broek
df. Durk Sjoerds de Vries en Akke Tjittes van der End

1. Durk (1834-1859)
2. Tjitte Klazes de Vries (1836-1907)
3. Jitske (1837-1838)
4. Jitske (1839-1922) x Sjoerd Holkema
5. Akke (1841) x Fransiscus Holkema, skieden
   soan Tjitte Franzes Holkema (1872)
6. Fetje (1843-1914) x Gerrit van der Ley, boer yn Eagmaryp
7. Hette (1845-1925)
8. Sjoerd (1847-1928)
9. Geertje (1852) x Anne Bernardus Holtrop, boer yn de Skarren


44. Tjitte Klazes de Vries
6-2-1836 Sniksweach - 3-7-1907 Broek
x Trijntje Jelles de Jong, 9-11-1861 Haskerlān
17-12-1839 Westermar - 13-12-1890 Broek
df. Jelle Haaijes de Jong en Geertje Foekes Dijkstra

1. Klaas Tjittes de Vries (1862-1947)
2. Geertje (1863) x Wieger Langenberg, skipsbouwer Nijbrźge
3. Durk (1866) x Ytje Hendriks de Vries, drukker op De Jouwer
4. Jelle (1865) x Janke van der Hoek
   soan Tjitte Jelles de Vries (1901)
5. Haye (1868-1868)
6. Haye (1870-1918) x Wiegertje de Jong
7. Nelis (1873), skoalmaster yn Amsterdam
8. Hette (1878-1957) x Jacobje Minnes de Jong
   soan Tjitte Hettes de Vries (1909), drukker yn Meppel


22. Klaas Tjittes de Vries
24-8-1862 Broek - 23-1-1947 Aldehaske
x Antje Gerbrands van Eyck, 7-11-1889 Haskerlān
20-12-1867 Aldehaske - 30-1-1959 Aldehaske
df. Gerbrand Lammerts van Eyck en Jeltje Sipkes Ykema

1. Tjitte (1890), boer yn Aldehaske, x Tjerkje Oenema
2. Jeltje Klazes de Vries (1891-1975)
3. Gerbrand (1893), boer yn Sint Jānsgea, x Aaltje Feikes Akkerman


Klaas Tjittes de Vries en Antje van Eyck


11. Jeltje Klazes de Vries
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
x Jan Sakes Akkerman, 25-5-1916 Skoatterlān
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
sf. Sake Frankes Akkerman en Pietje Jans de Jong

1. Sake Franke (1917)
2. Klaas Tjitte Akkerman (1918)
3. Pietje (1920)
4. Antje (1934)


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


(5.) Klaas Tjitte Akkerman
1918 Rotsterhaule
x Kornelisje Akkerman,
Koart oersjoch ferneaming:
 5698. Tiete Hotses
1615
 1424. Tiete Hotses
1666 - 1711
 (356.) Tiete Engeles
1740
  178. Tjitte Sipkes van der Hoek
1787-1831
    44. Tjitte Klazes de Vries
1836-1907
  (11.) Tjitte Klazes de Vries
1890
    (5.) Klaas Tjitte Akkerman
1918