SAKE
Ferneaming fan de namme Sake
Home

5277. Jan Saeckedr
1610 Gersleat
x Goeythien Deddes, pr. 10-5-1636 gerjocht Aengwirden
1610 Ketlik


1. Saake (1640), folget


2638. Saake Goeitzes
1640 Tsjalbert
x Antje Jaans, 19-2-1665 Lśnbert
1640 Koartsweagen


1. Janke (1660), folget
2.? Goitse x Aafke Willems, x 1682 yn Drachten

1319. Janke Saeckes
1660 Langsweagen
x Hylke Jans, 25-10-1685 Langsweagen
1660 Ketlik


1. Antje (1689), folget
2. Gooitske x 1722 Jacob Andries, soan Sake yn 1739 Lśnbert


(Notes : Janke Saakes vermeld 16.2.1724 (r.a. Schoterland Q19), 1725 (r.a. Schoterland T15, f. 103) en haar erfgenamen d.d. 29.3.1741 (r.a. Schoterland Q22))
659. Antje Hylkes
d. 6-1-1689 Langezwaag
x Hylke Bjentzes, 16-5-1717 Langsweagen
1675 Langezwaag - 1723?
sf. Bjentse Hylckes en Sjouck Lieuwes

1. Bientse Hylkes (1718), folget
2. Sjouk (1722)
3. Hylke (1723)

Ek by de bernsbern fan Hylke Hylkes in stik as trije Sakes!


328. Bientse Hylkes
1718 Langezwaag
x Grietje Jans, pr. 9-5-1745 Langsweagen
1720 Rottum
df.

1. Sjoukjen (1747)
2. Janke (1749-1755)
3. Hylke (1752), folget
4. Janke (1755)
5. Jan (1757)
6. Hylkjen (1760)
164. Hylke Bjintzes Wijnsma
10-1752 Rottum - 9-1-1842 It Mear
x Janke Johannes Kuipers
-4-1759 Beetstersweach – 17-10-1844 Nijehaske
df. Johannes Hendriks en Sjoukjen Wybes

śt it earste houlik:
1. Grietje (1785-1865) x Jan Tammes de Jongh
2. Bjentse Hylkes Hylkema (1786) x Geeske Wessels Luxwolda
3. Johannes (1789-1814), in keizers dienst ten lande
4. Sake Hylkes Wijnsma (1791-1877)
5. Jan (1793)
6. Wobbe Hylkes Wijnsma (1798-1878)
7. Sjoukjen (1800-1886)
82. Sake Hylkes Wijnsma
7-2-1791 Langsweagen - 4-5-1877 Sint Jānsgea
x (1) Geeske Jakobs de Jong, 6-5-1815 Tsjalbert
x (2) Feikjen Taekes de Jong, 5-5-1822 Aengwirden
8-3-1786 Nijhoarne – 7-10-1862 Sint Jānsgea
df. Taeke Jippes de Jong en Aaltje Feitzes Talsma

śt it earste houlik:
1. Hylke (1816) x Mettje van Terwisga
2. Jakob (1817)
in soan Sake Jakobs Wijnsma śt it twadde houlik:
3. Johannes (1822)
4. Aaltje Sakes Wijnsma (1826-1901)
41. Aaltje Sakes Wijnsma
10-4-1826 Aldehaske - 17-1-1901 Sint Jānsgea
x Franke Douwes Akkerman, 8-5-1883 Skoatterlān
29-5-1811 Rohel – 6-9-1863 Rotsterhaule
sf. Douwe Johannes Akkerman en Akke Frankes Aukema
Aaltje x(2) Jelle Molles van den Akker
widner Sieboltje Douwes van der Meer

1 Sake Frankes Akkerman (1854-1911)
2 Akke(1856)
3 Johannes (1858-1930) x Niesje Jans Akkerman
4 Feike (1861-1919) x Tjaltje Ymkje Ypey
20. Sake Frankes Akkerman
1-3-1854 Rottum – 14-8-1911 Rotsterhaule
x Pietje Jans de Jong, 8-5-1881 Skoatterlān
15-9-1852 Rotstergaast – 11-1-1931, boer yn Rotsterhaule
df. Jan Jans de Jong en Geertje Aizes Bouman

1. Aaltje (1885-1973) x Andries Tjibbes Andringa, x Johannes Oenema
2. Jan Sakes Akkerman (1890-1964)


Pietje Jans de Jong, ?, Sake Frankes Akkerman, Aaltje en Jan Sakes


10. Jan Sakes Akkerman
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
x Jeltje Klazes de Vries, 25-5-1916 Skoatterlān
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
df. Klaas Tjittes de Vries en Antje Gerbrands van Eyck

1. Sake Franke Akkerman (1917)
2. Klaas Tjitte (1918)
3. Pietje (1920) x Johannes Jonkman
   soan Jan Sake Jonkman (1951)
4. Antje (1934)


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


(5.) Sake Franke Akkerman


Koart oersjoch ferneaming:
    82. Sake Hylkes Wijnsma
1753-1825
    20. Sake Frankes Akkerman
1854-1911
    (5.) Sake Franke Akkerman
1917