PIETJE
Ferneaming fan de namme Pietje

De namme namme Pietje wurdt tsien generaasjes lang fan beppe op beppesizzer trochjűn. Fan Pietje Jans Dijkstra, berne yn 1784, is der noch in berteleppel yn de famylje.

Home
5492. Pietrick Ages

x Pijke Pieters, 1626 Wurdum
Pijke wurdt doopt op belidenis, 19-4-1633 Wurdum

1. Hessel, doopt 12-10-1628 Wurdum, x Wijtske Dircks
lit fiif bern dope: Johannes, Trijntje, Jacob, Geertje, Pietrick
2. Pieter Pieckes, doopt tagelyk mei syn heit op 19-4-1633 Wurdum


2746. Pieter Pieckes
doopt 1633, yn 1658 fan Wurdum
x Antje Feickes, 17-10-1658 Wurdum
fan Aldeboarn

1. Neeltie, b.1659? doopt 28-2-1664 Aldeboarn, x 20-11-1692 Aldeboarn Gerit Pijtters
2. Pijtie Pieters b.1661? doopt 28-2-1664 Aldeboarn
3. Bottie, doopt 28-2-1664 Aldeboarn
4. Grietie, doopt 9-7-1665 Aldeboarn, ???x 29-1-1688 Boalsert Arend Hemkes
5. Feijcke, doopt 12-9-1669 Aldeboarn, x 1-9-1698 Frjentsjer, Lysbet Tjepkes
6. Johannes, doopt 27-8-1669 Aldeboarn
7. Rienck, doopt 28-9-1674 Aldeboarn, jong stoarn
8. Geertie, doopt 5-9-1675 Aldeboarn, jong stoarn
9. Rienck, doopt 20-10-1678 Aldeboarn, x 2-10-1707 Akkrum Antie Hermens
10. Geertie, doopt 14-8-1681 Aldeboarn
11. Piecke, doopt 14-8-1681 Aldeboarn
12. Wijtske, doopt 22-6-1684 Aldeboarn

bakker op de Weaze yn Aldeboarn, stoarn foar 1699
lidmaat yn Aldeboarn yn 1659, âlderling 1683-1689


1373. Pietje Pieters
berne 1661, doopt 28-2-1664 Aldeboarn
x Tjomme Lolles, 6-12-1684 Frjentsjer (gerjocht), glęsmakker
soan fan Lolle Tjommes en Riemke Lieuwes, earder troud mei Harmentje Ynses

1. Pieke Tjommes,
686. Pieke Tjommes
1692 - 30-10-1780 De Jouwer
x Janke Joukes, 14-10-1725 Frjentsjer
stoarn 1736-1737
df. Jouke Helmichs en Wobbeltje Reitses
1. Pietje Piekes (1725)
2. Gatske (1735-1789) x Sjouke Hylkes

Pieke Tjommes wie lekkenkeapman op it fean en yn 'e Knipe, dęr't er mei Janke Joukes op 10 juny 1729 mei attestaasje oankaam. Ek wie hy meniste preker. Op 10 juny 1736 waard hij neffens "Het Menniste Christen Karcke Boeck" út de broeders keazen en op 17 juny ta leraar befestige.
De dűmny fan de gereformearde tsjerke beskuldige him en syn kollega's Wytze Jeens Brouwer and Wybe Pieters Zeeman fan it űnderwizen yn de saneamde Sosiniaanske doktrines, hja moasten har ferdigenje foar it gerjocht fan Skoatterlân. Wytze Jeens en Pieke wegeren harren stânpunten te ferlitten en waarden skorst. Ek nei heger berop waarden hja op fjouwer punten as űnortodoks beskôge, earst nei 1743 mochten hja wer preekje.
Yn 1745 naam Pieke Tjommes syn űntslach, de reden derfoar is net dúdlik. It kin węze dat de hâlding fan de Provinsjale Steaten hin űntmoedigen, of dat syn gemeente him teloarstelde. Yn 1747 stapte hy oer nei de Hernhutterske beweging en naam ek diel oan harren byienkomsten yn Seist.


343. Pietje Piekes
x (2) Symen Jans, 25-5-1755 De Jouwer
earder (1748) troud mei Hendrik Gerrits fan Aldeboarn

1. Pieke Symons Boersma (1757-1826), Aldeboarn
Dochter Pietje Piekes Boersma (1783-1826)
2. Hendrikje Simens
3. Rinze Symons Boersma?, Wergea, x 1787 Hinke Jans
4. Yke Symens de Jong (1759-1826) x Tette Hotzes Hofstra
171. Hendrikje Simens
x Jan Watzes Dijkstra, boer yn Ouwsternijegea, 8-6-1783 Nijehaske
1753 Broek – 22-8-1825 Haskerdiken
sf. Watze Hylkes en Jeltje Hettes Baar
widner fan Ingeltje Abes (x 1777), tredde frou Tietje Jelles ( x 1788)

út earste houlik:
1. Hinke (1777-1856) x Jacob Poppes
út twadde houlik:
2. Pietje Jans Dijkstra (1784-1854)
3. Jeltje (1786-1831) + Oldeboorn x Hendrik Harmens Noordbeek, bakker te Bergum
út tredde houlik:
4. Watze (1788-1860) x Regina Jacobs Elzinga
5. Lampkje (1791-1826) x Hans Jans Hazewind
6. Jelle (1792 x Neeltje Sierks Knossen
7. Rigtje (1794 x Kornelus Feddes Hornstra
8. Hielke (1796-1865) x Afke Gerbens Hoitema
9. Hette (1799-1871) x Jeltje Thomas Koopmans
10. Sepkje (1800-1875) x Pieter Everts Hettinga85. Pietje Jans Dijkstra
20-2-1784 Haskerdiken – 21-7-1854 Sint Jansgea
x Jan Jelles de Jong, 12-5-1813 Sint Jansgea
25-2-1781 Rehel – 9-4-1867 Sint Jansgea
sf. Jelle Piers en Klaske Jochems Ruiter

1. Jelle (1813-1835), soldaat te Nijmegen
2. Jan Jans de Jong (1816-1908)
3. Klaaske (1819-1909) x Bouwe Foekes Dijkstra
   Pietje Bouwes Dijkstra (1852)
4. Pier (1822-1845)
5. Watze (1824-1855)
6. Jeltje (1828-1870) x Hendrik Joukes Akkerman

Yn it midden de pleats yn Rotstergaast,
yn 1830 bebuorke troch Jan Jelles de Jong en Pietje Jans Dijkstra


42. Jan Jans de Jong
16-9-1816 Rotstergaast – 9-5-1908
x Geertje Aizes Bouman, 3-5-1846 Skoatterlân
5-2-1823 Nijskoat – 27-2-1889 Rotstergaast
df. Aize Jans Bouman en Antje Johannes Hooisma

1. Jan (1847) x Annigje Freerks Wind
2. Antje (1848-1877) x Jan Rienks Hemminga
3. Pietje Jans de Jong (1852-1931)
4. Aize (1856-1941) x Akke Kleizes Oenema
5. Jelle (1860)
6. Lamkje (1863-1967) x Freerk Wind
7. Klaaske (1865)


21. Pietje Jans de Jong
15-9-1852 Rotstergaast – 11-1-1931
x Sake Frankes Akkerman, boer yn Rotsterhaule, 8-5-1881 Skoatterlân
1-3-1854 Rottum – 14-8-1911 Rotsterhaule
sf. Franke Douwes Akkerman en Aaltje Sakes Wijnsma

1. Aaltje (1885-1973) x Andries Tjibbes Andringa, x Johannes Oenema
2. Jan Sakes Akkerman (1890-1964)


Pietje Jans de Jong, ?, Sake Frankes Akkerman, Aaltje en Jan Sakes


Pietje Jans Akkerman en Pietje Jans de Jong yn de Appelskeaster dunen


10. Jan Sakes Akkerman
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
x Jeltje Klazes de Vries, 25-5-1916 Skoatterlân
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
df. Klaas Tjittes de Vries en Antje Gerbrands van Eyck

1. Sake Franke
2. Klaas Tjitte
3. Pietje Jans Akkerman (1920)
4. Antje (1934)


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije âldste bern5. Pietje Jans Akkerman
8-7-1920 Rotsterhaule
x Johannes Reitzes Jonkman, 4-5-1948 Haskerlân
15-5-1920 Nijskoat – 17-6-1993 Beetstersweach
sf. Reitze Johannes Jonkman en Jitsche Hettes Dijkstra

1. Reitze Jonkman (1950)
2. Jan Sake (1951)
3. Jeltje Elisabeth (1953) x Egbert Land
4. Jitske Cornelisje (1956)


2. Reitze Jonkman
7-3-1950 Weinterp
x Pietertje Geeltje van der Sluis, 3-6-1976 Raarderhim
20-6-1953 Poppenwier
df. Dirk Jacobs van der Sluis en Anna Tjitske Jaarsma

1. Anna Grytsje (1979)
2. Johannes Reitze (1981) x Ivonne de Jong
3. Jitske Pytsje (1985)


Koart oersjoch ferneaming:
5492. Pietrick Ages
1620
1373. Pijtie Pieters
1661
  343. Pietje Piekes
1725
    85. Pietje Jans Dijkstra
1784-1854
    21. Pietje Jans de Jong
1852-1931
      5. Pietje Jans Akkerman
1920