JELTJE
Ferneaming fan de namme Jeltje
Home
379. Jeltje Frankes
st. foar 1768
x Thee Auckes
fan Haskerhoarne
sf. Aucke Auckes en Ludske Tees (x 1709)

1. Lutske (1740) x Baarte Reitses
2. Franke (1745)
3. Franke (1746-1811) x Antje Sipkes
4. Trijntje (1748-1825) x Gosse Wolters, Sint Jānsgea
5. Antje Thees Aukema (1750-1826)
6. Aukje (1756-1825) x Feike Roelofs Hogeterp, Oldetrijne
   dochter Jeltje Feikes Hogeterp (1793)
7. Wiepkje (1758-1758)

1749, quotisatie: Tae Aukes, boer te Haskerhorne, Haskerland, redelijk in staet, gezin 4 volwassenen en 4 kinderen, is aangeslagen voor 47 gulden - Haskerland, fol.25 Deze aanslag laat zich terugrekenen naar een vermogen van 1000 gulden.

189. Antje Thees Aukema
28-6-1750 Haskerhoarne - 8-10-1826 Haskerhoarne
x Klaas Sipkes 9-5-1773 in Haskerhoarne
1750 Haskerhoarne - 29-8-1810 Haskerhoarne
sf. Sipke Klazes en Akke Sybolts

1. Yke (1774-1842) x Klaaske Minnes Hoekstra
   dochter Jeltje Ykes Ykema (1817-1855)
2. Thee (1776-1852) x Pietertje Feikes Oosting
3. Acke (1779)
4. Acke (1781-1855) x Jan Ludzes Frankema
5. Sipke Klazes Ykema (1785-1869)
6. Jeltje (1789-1867) x Marten Jans Bakker


94. Sipke Klazes Ykema
13-5-1785 Haskerhoarne - 13-4-1869 Haskerhoarne
x Tjitske Eeuwkes de Jong, 24-5-1807 Haskerhoarne
1781/2 Lśnbert - 3-2-1843 Haskerhoarne
df. Eeuwke Lammerts en Froukjen Haaies

1. Vroukje (1808-1883) x Albert Jaitjes van der Veer
2. Klaas (1810-1838) x Janke Jelles Kerkstra
3. Antje (1814-1853) x Joost Sipkes Sipkema
4. Eeuwke (1816-1849) x Afke Alberts van der Gaast
5. Jeltje (1819-1820)
6. Siebold (1821-1892) x Wybigjen van den Berg
7. Jeltje Sipkes Ykema (1824-1911)47. Jeltje Sipkes Ykema
10-1-1824 Haskerhoarne - 13-12-1911 Aldehaske
x (1) Tette Alles Hosper, 26-10-1845 Haskerlān
x (2) Gerbrand Lammerts van Eyck 16-11-1862 Haskerlān
1-12-1836 De Jouwer - 18-3-1912 Aldehaske
sf. Lammert Lammerts van Eyck en Cornelia Gerbens Smynga


Śt it earste houlik:
1. Pietje (1846-1853)
2. Sipke (1849-1926)
3. Tjitske (1852-1876)
4. Pietje (1854-1874)
5. Froukje (1857-1941)
6. Tette (1860-1893)
Śt it twadde houlik:
7. Cornelia (1864)
8. Antje Gerbrands van Eyck (1867-1959)23. Antje Gerbrands van Eyck
20-12-1867 Aldehaske - 30-1-1959 Aldehaske
x Klaas Tjittes de Vries , 7-11-1889 Haskerlān
24-8-1862 Broek - 23-1-1947 Aldehaske
sf. Tjitte Klazes de Vries en Trijntje Jelles de Jong

1. Tjitte (1890), boer yn Aldehaske, x Tjerkje Oenema
2. Jeltje Klazes de Vries (1891-1975)
3. Gerbrand (1893), boer yn Sint Jānsgea, x Aaltje Feikes Akkerman


Klaas Tjittes de Vries en Antje van Eyck


11. Jeltje Klazes de Vries
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
x Jan Sakes Akkerman, 25-5-1916 Skoatterlān
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
sf. Sake Frankes Akkerman en Pietje Jans de Jong

1. Sake Franke (1917)
2. Klaas Tjitte (1918)
3. Pietje Jans Akkerman (1920)
4. Antje (1934)


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


5. Pietje Jans Akkerman
8-7-1920 Rotsterhaule
x Johannes Reitzes Jonkman, 4-5-1948 Haskerlān
15-5-1920 Nijskoat – 17-6-1993 Beetstersweach
sf. Reitze Johannes Jonkman en Jitsche Hettes Dijkstra

1. Reitze (1950)
2. Jan Sake (1951)
3. Jeltje Elisabeth Jonkman (1953)
4. Jitske Cornelisje (1956)


Koart oersjoch ferneaming:
  379. Jeltje Frankes
   (94.) Jeltje Klazes Ykema
1789-1867
    47. Jeltje Sipkes Ykema
1836-1912
    11. Jeltje Klazes de Vries
1891-1975
    (2.) Jeltje Elisabeth Jonkman
1953