JAN
Ferneaming fan de namme Jan
Home
1362. Tjebbe Jans
x Yts Gerkes, 24-01-1687 De Jouwer

1. Richtje Tjebbes (1698)

he was named as owner on behalf of his wife of properties 30, and 31 in Broek, Doniawerstal, as well as properties 33 and 34 in Haskerhorne, in the Stemkohier of 1698; Yts Gerkes was named as widow and owner of properties 30 and 31 (part) in Broek in the Stemkohier of 1728; trade as cooper; he died in about 1723; she died after 1748.


681. Richtje Tjebbes
1698 de Jouwer
x Hette Pyters Baar, 23-04-1718 De Jouwer
geb. te Leeuwarden circa 1689, meester kopersmit, ovl. te Haskerland circa 1728.
sf. Pyter Symens Baar en Jeltie Hettedr. Baarda

1. Jeltje Hettes (1718)
2. Jan Hettes (1721)
3. Jan Hettes (1723)
4. Jeltien Hettes Baar, (1726-1798)
5. Jidske Hettes (1727)
6. Tjebbe Hettes (1728)
7. Helena Hettes (1730)


341. Jeltje Hettes Baar
14-04-1726 de Jouwer - nei 1798
x Watze Hylkes, 30-05-1745 de Jouwer
1720 De Jouwer - 1783 Ouwsternijegea
sf. Hylke Watzes en Hebeltje Gjalts

1. Richtje Watzes (1749-1786)
2. Jan Watzes Dijkstra (1753-1825)
3. Tjebbe Watzes (1762-1820)x Jitske Fokkes (SJOCH HETTE ŰNDER JONKMAN)
4. Hylke Watzes
5. Hette Watzes
6. Hebeltje Watzes, x Sjouke Easgges Boonstra
7. Janke Watzes (1764-1821), x Jarich Geeuwkes van de Veen
8. Jitske Watzes 1770-1844, x Sytse Geeuwkes van de Veen


170. Jan Watzes Dijkstra
1753 Broek – 22-8-1825 Haskerdiken, boer yn Ouwsternijegea
x Hendrikje Simens, 8-6-1783 Nijehaske
df. Symen Jans en Pietje Pieckes
widner fan Ingeltje Abes (x 1777), tredde frou Tietje Jelles ( x 1788)

út earste houlik:
1. Hinke (1777-1856) x Jacob Poppes
út twadde houlik:
2. Pietje Jans Dijkstra (1784-1854)
3. Jeltje (1786-1831) + Oldeboorn x Hendrik Harmens Noordbeek, bakker te Bergum
út tredde houlik:
4. Watze (1788-1860) x Regina Jacobs Elzinga
5. Lampkje (1791-1826) x Hans Jans Hazewind
6. Jelle (1792 x Neeltje Sierks Knossen
7. Rigtje (1794 x Kornelus Feddes Hornstra
8. Hielke (1796-1865) x Afke Gerbens Hoitema
9. Hette (1799-1871) x Jeltje Thomas Koopmans
10. Sepkje (1800-1875) x Pieter Everts Hettinga85. Pietje Jans Dijkstra
20-2-1784 Haskerdiken – 21-7-1854 Sint Jansgea
x Jan Jelles de Jong, 12-5-1813 Sint Jansgea
25-2-1781 Rehel – 9-4-1867 Sint Jansgea
sf. Jelle Piers en Klaske Jochems Ruiter

1. Jelle (1813) of Jeltje (1814)
2. Jan Jans de Jong (1816-1908)
3. Klaaske (1819) x Bouwe Foekes Dijkstra
   Pietje Bouwes Dijkstra (1852)

Yn it midden de pleats yn Rotstergaast,
yn 1830 bebuorke troch Jan Jelles de Jong


42. Jan Jans de Jong
16-9-1816 Rotstergaast – 9-5-1908
x Geertje Aizes Bouman, 3-5-1846 Skoatterlân
5-2-1823 Nijskoat – 27-2-1889 Rotstergaast
df. Aize Jans Bouman en Antje Johannes Hooisma

1. Jan (1847)
2. Antje (1848)
3. Pietje Jans de Jong(1852-1931)
4. Aize (1856)
5. Jelle (1860)
6. Lamkje (1863-1967) x Freerk Wind
7. Klaaske (1865)


21. Pietje Jans de Jong
15-9-1852 Rotstergaast – 11-1-1931
x Sake Frankes Akkerman, boer yn Rotsterhaule, 8-5-1881 Skoatterlân
1-3-1854 Rottum – 14-8-1911 Rotsterhaule
sf. Franke Douwes Akkerman en Aaltje Sakes Wijnsma

1. Aaltje (1885-1973) x Andries Tjibbes Andringa, x Johannes Oenema
2. Jan Sakes Akkerman (1890-1964)


Pietje Jans de Jong, ?, Sake Frankes Akkerman, Aaltje en Jan Sakes


10. Jan Sakes Akkerman
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
x Jeltje Klazes de Vries, 25-5-1916 Skoatterlân
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
df. Klaas Tjittes de Vries en Antje Gerbrands van Eyck

1. Sake Franke
2. Klaas Tjitte
3. Pietje Jans Akkerman 8-7-1920 Rotsterhaule
4. Antje (1934)


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije âldste bern


5. Pietje Jans Akkerman
8-7-1920 Rotsterhaule
x Johannes Reitzes Jonkman, 4-5-1948 Haskerlân
15-5-1920 Nijskoat – 17-6-1993 Beetstersweach
sf. Reitze Johannes Jonkman en Jitsche Hettes Dijkstra

1. Reitze (1950)
2. Jan Sake Jonkman (1951)
3. Jeltje Elisabeth (1953) x Egbert Land
4. Jitske Cornelisje (1956)


(2.) Jan Sake Jonkman
13-5-1951 Weinterp


Koart oersjoch ferneaming:
(341.) Jan Hettes Baar
1723
  170. Jan Watzes Dijkstra
1753-1825
    42. Jan Jans de Jong
1816-1908
    10. Jan Sakes Akkerman
1890-1964
    (2.) Jan Sake Jonkman
1951