FRANKE
Ferneaming fan de namme Franke
Home
325. Jeltje Frankes
st. foar 1768
x Thee Auckes
fan Haskerhoarne
sf. Aucke Auckes en Ludske Tees (x 1709)

1. Franke (1745)
2. Franke Thees Aukema (1746-1811)
3. Trijntje (1748-1925) x Gosse Wolters, Sint Jānsgea
4. Antje (1750-1826) x Klaas Sipkes
5. Aukje (1756-1825) x Feike Roelofs Hogeterp, Āldetrine
   soan Franke Feikes (1787)
6. Wiepkje (1758-1758)
7. Willemke (1759-1759)

1749, quotisatie: Tae Aukes, boer te Haskerhorne, Haskerland, redelijk in staet, gezin 4 volwassenen en 4 kinderen, is aangeslagen voor 47 gulden - Haskerland, fol.25 Deze aanslag laat zich terugrekenen naar een vermogen van 1000 gulden.

162. Franke Thees Aukema
24-5-1746 Haskerhoarne - 15-3-1811 Haskerhoarne
x Antje Sipkes, 4-5-1777 Haskerhoarne
24-12-1749 Westermar - 13-10-1826 Haskerhoarne
df. Sipke Klazes en Akke Sybolts

1. Thee Frankes Aukema (1780-1845) x Zwaantje Claasses Soetenga
   soan Franke Thees (1809-1825)
2. Akke Frankes Aukema (1783-1858), folget
3. Antje (st. foar 1811) x Jacob Jippes

81. Akke Frankes Aukema
8-6-1783 Haskerhoarne – 28-2-1858 Rotsterhaule
x (2) Douwe Johannes Akkerman,
27-6-1774 Reahel - 19-1-1862 Rotsterhaule
df. Johannes Jans Akkerman en Saakje Douwes
x (1) Jan Johannes Akkerman

1 Franke Douwes Akkerman (1811-1863)
2. Jan (1814-1818)
3. Johannes (1816-1852)
4. Antje (1819-1895)
5. Willemke(1821-1830)
6. Jan (1824-1830)

Yn 'e midden de pleats oan it ein fan de Boerestreek yn Rotsterhaule,
yn 1830 bebuorke troch Douwe Joh. Akkerman en
no noch troch syn oer-oerpakesizzer Franke Venema.40. Franke Douwes Akkerman
29-5-1811 Rohel – 6-9-1863 Rotsterhaule
widner Sieboltje Douwes van der Meer
x (2) Aaltje Sakes Wijnsma, 8-5-1883 Skoatterlān
10-4-1826 Aldehaske - 17-1-1901 Sint Jānsgea
df. Sake Hylkes Wijnsma en Feikjen Taekes de Jong
Aaltje x(2) Jelle Molles van den Akker

1 Sake Frankes Akkerman (1854-1911), folget
2 Akke (1856)
3 Johannes (1858-1930) x Niesje Jans Akkerman
4 Feike (1861-1919) x Tjaltje Ymkje Ypey


20. Sake Frankes Akkerman
1-3-1854 Rottum – 14-8-1911 Rotsterhaule
x Pietje Jans de Jong, 8-5-1881 Skoatterlān
15-9-1852 Rotstergaast – 11-1-1931, boer yn Rotsterhaule
df. Jan Jans de Jong en Geertje Aizes Bouman

1. Aaltje (1885-1973) x Andries Tjibbes Andringa, x Johannes Oenema
2. Jan Sakes Akkerman (1890-1964), folget


Pietje Jans de Jong, ?, Sake Frankes Akkerman, Aaltje en Jan Sakes


10. Jan Sakes Akkerman
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
x Jeltje Klazes de Vries, 25-5-1916 Skoatterlān
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
df. Klaas Tjittes de Vries en Antje Gerbrands van Eyck

1. Sake Franke (1917)
2. Klaas Tjitte (1918)
3. Pietje (1920)
4. Antje (1934)


Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


Koart oersjoch ferneaming:
   162. Franke Thees Aukema
1746-1811
    40. Franke Douwes Akkerman
1811-1863
    (5.) Sake Franke Akkerman
1917
    (2.) Sake Franke Venema