ANTJE
Ferneaming fan de namme Antje

Foar de ferneaming fan Antje kinne wy yn earsten twa kanten op. Antje Gerbrands van Eyck hie nammentlik sawol oan memme as oan heite kant in muoike Antje! Neffens de tradysje hie hja nei har beppe Tjitske neamd wurde moatten. Omdat de muoike Antje oan memmekant jong ferstoarn wie, sil de ferneaming fia har ferrūn wźze.
Dan docht bliken dat de nammen Antje, Jeltje en Franke śt deselde hoeke fan de famylje komme.
Home
378. Thee Auckes

x Jeltje Frankes
1750 Haskerhoarne

1. Franke (1745)
2. Franke (1746-1811) x Antje Sipkes
3. Trijntje (1748-1925) x Gosse Wolters, Sint Jānsgea
4. Antje Thees Aukema (1750-1826)
5. Aukje (1756-1825) x Feike Roelofs Hogeterp
6. Wiepkje (1758-1758)


189. Antje Thees Aukema
28-6-1750 Haskerhoarne - 8-10-1826 Haskerhoarne
x Klaas Sipkes 9-5-1773 in Haskerhoarne
1750 Haskerhoarne - 1810 Haskerhoarne
sf. Sipke Klazes en Akke Sybolts

1. Yke (1774-1842) x Klaaske Minnes Hoekstra
2. Thee (1776-1852) x Pietertje Feikes Oosting
3. Acke (1779)
4. Acke (1781-1855) x Jan Ludzes Frankema
5. Sipke Klazes Ykema (1785-1869)
6. Jeltje (1789-1867) x Marten Jans Bakker


94. Sipke Klazes Ykema
13-5-1785 Haskerhoarne - 13-4-1869 Haskerhoarne
x Tjitske Eeuwkes de Jong, 24-5-1807 Haskerhoarne
10-6-1781 Lśnbert - 3-2-1843 Haskerhoarne
df. Eeuwke Lammerts en Froukjen Haies

1. Vroukje (1808-1883) x Albert Jaitjes van der Veer
2. Klaas (1810-1838) x Janke Jelles Kerkstra
3. Antje (1814-1853) x Joost Sipkes Sipkema
4. Eeuwke (Yke) (1816-1849) x Afke Alberts van der Gaast
5. Jeltje (1819-1820)
6. Siebold (1821-1892) x Wybigjen van den Berg
7. Jeltje Sipkes Ykema (1824-1911)


47. Jeltje Sipkes Ykema
10-1-1824 Haskerhoarne - 13-12-1911 Aldehaske
x Gerbrand Lammerts van Eyck 16-11-1862 Haskerlān
1-12-1836 De Jouwer - 18-3-1912 Aldehaske
sf. Lammert Lammerts van Eyck en Cornelia Gerbens Smijnga

1. Cornelia (1864) x Jelle Siebrens Wijnja
2. Antje Gerbrands van Eyck (1867-1959)23. Antje Gerbrands van Eyck
20-12-1867 Aldehaske - 30-1-1959 Aldehaske
x Klaas Tjittes de Vries, 7-11-1889 Haskerlān
24-8-1862 Broek - 23-1-1947 Aldehaske
sf. Tjitte Klazes de Vries en Trijntje Jelles de Jong

1. Tjitte (1890), boer yn Aldehaske, x Tjerkje Oenema
2. Jeltje Klazes de Vries (1891-1975)
3. Gerbrand (1893), boer yn Sint Jānsgea, x Aaltje Feikes Akkerman


Klaas Tjittes de Vries en Antje van Eyck


11. Jeltje Klazes de Vries
8-10-1891 Aldehaske - 13-5-1975 Rotsterhaule
x Jan Sakes Akkerman, 25-5-1916 Skoatterlān
26-6-1890 Rotsterhaule - 17-10-1964 Hearrenfean
sf. Sake Frankes Akkerman en Pietje Jans de Jong

1. Sake Franke (1917)
2. Klaas Tjitte (1918)
3. Pietje (1920)
4. Antje Jans Akkerman (1934)Jan Sakes Akkerman en Jeltje de Vries mei de trije āldste bern


(5.) Antje Jans Akkerman
28-12-1934 Rotsterhaule
x Wietze Venema,Koart oersjoch ferneaming:
    189. Antje Thees Aukema
1750-1826
   (47.) Antje Sipkes Ykema
1814-1853
    23. Antje Gerbrands van Eyck
1867-1959
    (5.) Antje Jans Akkerman
1933