Luitsen Dirks

Úteinlings dochs de ôfstamming fan Johannes Luitsens Jager fûn!Generaasje 9:

472. Luitsen Durks

sf.
x(1) Hiltje Hendriks, 13-2-1729 Aldhoarne
x(2) 473. Trijntje Sjoerds 12-12-1743 Aldhoarne

df.

Út it earste houlik:
1. Hendrik (1730)
2. Dirk (1732)
Út it twadde houlik:
3. Hylke (Jager) (1744) Wapserveen
4. (236.) Johannes (1746-1805)
5. Sjoerdt (1749-1827) x Antje Meines, Elsloo
6. Eefjen (Jonkers) (1752) x Hendrik Stykel, Westerbork
7. Dirk (1756)
8. Jan (Jonkers) (1758-1827) x Immigje Geerts Kraak, Sânhuzen
9. Lammert (Jonkers) (1761-1842) x Trijntje Harmens Schippers, boer yn Ketlik
10. Antje (Jonkers) (1764-1798) x Pier Wietzes Madhuizen, ferver Donkerbroek

Earste fiif bern yn Aldhoarne, dan trije yn Aldeberkeap en de leste beide berne yn Diever.


Yn 1746 dogge Luitsen en Trijntje belidenis.


Nei de startside