Romke Wybrens

De measte gegevens út de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

460. Romke Wybrens
d. 28-8-1735 De Jouwer
sf. Wybren Romkes en Janke Cornelis
x 461. Antje Uilckes
d. 13-1-1737 Terkaple
df. Uilcke Tjebbes en Antje Pyters


Deselden as 444. en 445.


Nei de startside