Auke Klazes

De measte gegevens út de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

(hypotese)
452. Auke Klazes

1725 - 30-12-1758 Grou
sf.
x 453. Ymkjen Ruurds 11-1-1751 Akkrum

df.

1. Klaas (de Vries) (1751-1814) x Hotske Rintses, kleanmakker Grou
2. Ruurd (Wiersma) (1752-1833) x Dieuwke Hotzes Oosterwoud
3. (226.) Auke (-1800)

It is net wis dat Auke ek in soan fan dit echtpear is, mear űndersyk is nedich. Yn alle gefallen neamt Ruurd him nei 1812 Ruurd Aukes Wiersma. Hy hat twa soanen, Auke (1788) en Sjoerd (1789).
Auke Klazes en Ymkje Ruurds binne mennist en lidmaat fan de Flaamske gemeente yn Grou. Nei it ferstjerren fan Auke ferhuzet Ymkje nei Jirnsum.


Nei de startside