Feije Jans
Generaasje 9:

426. Feije Jans
29-5-1729 Wolvegea
sf.
x 427. Hendrikje Jans 4-7-1745 Oldeholtpade
fan Nijeholtpade
df.

1. Jan (1746)
2. Gieltje (1748)
3. Gieltje (1750) x Petrus Aukes, de Jouwer
4. Jan (Punter) (1753-1822) x Grietje Andries, Nijeholtwolde
5. Jan (Punter) (1756-1831) x Hiltje Symons, x Grietje Hendriks, boer yn Ter Idzard, "in Het Meer in het water" stoarn
6. Ferdouw (1759)
7. (213.) Grietje (1762)
8. Marchje (1766-1826) x Wiebe Jans, x Abe Scheltes Brandsma, boer yn Tsjerkgaast

Der binne twa Jannen yn dit gesin! Beide neame harren Punter
Feije by houlik fan Paasloo. Yn it trouboek fan Oldemarkt, dêr't Paasloo ûnder foel, wurdt it trouwen mei attestaasje fêstlein. Yn oktober 1760 wurdt hy as oom van vaderszijde beneamd ta kurator oer de bern fan syn broer Egbert. Dizze hat ek dochters Geeltien en Margien.

In ōfstamming fan Jan Jannes Bootsman en Geeltje Feijes liket wol wierskynlik, mar moat fersmiten wurde op grūn fan de ferdieling fan harren guod oer fjouwer bern, en sūnder Feije en Egbert. (WSW 94-509)
Boppedat soe Feije dan op syn 16e al troud wêze.


Nei de startside