Achtste generaasje
Bern fan Romke Jans Jonkman (1850-1892)


2.3.1.1 TIETJE ROMKES

9-6-1883 Mildam - 6-10-1957 Aldskoat
x Roel Siezes Brouwer, boer, Skoatterlân 23-4-1908
26-8-1880 Aldskoat - 12-5-1917 Aldskoat
sf. Sies Luitzens Brouwer en Sietske van der Brug

Út dit houlik: 1. Sietske (1908-1995) x Marten Melles van der Goot, boer yn Sondel 2. Martje (1909) Aldskoat 3. Wietske (1911-1989) Apeldoorn 4. Romke (1912-1992) boer yn Aldskoat 5. Sjoukje (1904), learares húshâldskoalle x Matthijs Hovingh, suveldirekteur 6. Detje (1916-1954)


Tietje Jonkman en Roel Brouwer


2.3.1.3 DETJE ROMKES

20-5-1891 Mildam - 12-1-1962 It Hearrenfean
x Klaas Thees Ykema, boer, Skoatterlân 10-5-1918
14-7-1892 Nijskoat - 28-7-1965 It Hearrenfean
sf. Thee Klazes Ykema en Tjitske Tjeerds Hoekstra

Út dit houlik: 1. Thee (1919-2005) x Joukje Nijdam, boer yn Rottum 2. Romke (1920) x Anne Hornstra 3. Geeuwke (1921-1990) x Foekje van der Honing, gymnastyklearaar yn Putten 4. Roel (1923) x Fetje Nijdam, boer yn Wikel 5. Martje (1925), x Jan Stoker, gemeentewurkman Easterwâlde 6. Tjitske (1927) x Klaas Stoker, bakker yn Akkrum


fan links ôf: Romke, Tjitske, Thee, Klaas Ykema, Roel, Detsje Jonkman, Geauke en Martsje.
Hjirûnder de letterlape fan Detsje Jonkman: