Achtste generaasje
Bern fan Johannes Reitzes Jonkman (1858-1935)


2.7.2.1 JANKE JOHANNES

22-3-1882 Oranjewâld - 13-5-1968 Aldskoat
x Pieter Jacobs Sierdsma, boer, Skoatterlân 29-8-1901
10-9-1980 Rotstergaast - 3-1-1967 Aldskoat
sf. Jacob Pieters Sierdsma en Pietje Molles van den Akker

Út dit houlik: 1. Jacob (1901) x Fokje Heida, feehanler yn Ljouwert 2. Johannes (1903-1994) x Trijntje Spa, gemeente-opsichter Amsterdam 3. Jelle (1904-1990) x Antje Bakker, akkountant op It Hearrenfean 4. Hendrik (1907) x Jenny Dijkstra, heahanler yn Kalifornië 5. Pietje (1909-1998) x Wolter van Seijen, bakker yn Aldskoat 6. Reitze (1911-1927) 7. Geert (1913) x Grace van Bruggen, heahanler yn Kalifornië 8. Joekje (1914) x Jan Boomsma, projektûntwikkelder Ljouwert 9. Antje (1917-1947) x Ruurd Heida, PTT'er 10. Imkje (1919-2016) x Sjirk Berkenpas, suvelarbeider 11. Hittje (1920) x Wim Kuindersma, assuradeur op'e Jouwer 12. Bauke (1921) x Sierdje Trinks, heahanler yn Kalifornië 13. Molle (1924) x Minke van Dijk, timmerman yn Kalifornië


Pieter en Janke 25 jier troud
efteroan: Geert, Reitze, Jelle, Pieter Sierdsma, Jacob en Pietje
foaroan : Imkje, Johannes, Joekje, Bauke, Janke Jonkman, Molle, Antje, Hendrik en Hittje

2.7.2.2 IMKJE JOHANNES, húshâldster yn Nijskoat

9-5-1883 Oranjewâld - 1-9-1973 Aldskoat
net troud


Imkje en har mem Jieuwkje Woudstra

2.7.2.3 DETJE JOHANNES

23-2-1885 Oranjewâld - 30-8-1963 It Hearrenfean
x Arjen Fetzes Koopmans, boer, Skoatterlân 10-5-1907
27-10-1883 Tsjalbert - 9-8-1961 De Jouwer
sf. Fetze Koopmans en Geertje Otter

Út dit houlik: 1. Geertje (1908) analiste by it Suvelbûn, x Harmen Bilijam, haadkontroleur Min. fan Lanbou, Roden 2. Johannes (1911-1995) x Pietje Otter, boer yn Tsjalbert 3. Joekje (1915) ferpleechster, x Roelf van Dijk, suveltechnikus by it NIZO, Ede


Geertje en Joekje Koopmans

2.7.2.4 REITZE JOHANNES, boer yn Nijskoat

26-3-1887 Oranjewâld - 26-5-1975 Aldskoat
x Jitsche Hettes Dijkstra, Skoatterlân 6-4-1911
12-3-1891 Broek - 15-4-1957 It Hearrenfean
df. Hette Fokkes Dijkstra en Korneliske Klazes de Jong

1. Jieuwkje 28-8-1911 Oranjewâld - 15-4-2002 De Jouwer, x Tjeerd Warners Bakker, Skoatterlân 19-1-1933
2. Hette 25-10-1914 Oranjewâld - 15-7-1975 Utert, technysk haadamtner, x Hieke Bouwes van der Meulen, Haskerlân 10-9-1942
3. Johannes 15-5-1920 Nijskoat - 18-6-1993 Beetsterswach, boer yn Weinterp, x Pietje Jans Akkerman, Haskerlân 4-5-1948
4. Klaas 1-12-1921 Nijskoat, boer, x Ieke Jans Kraak Hearrenfean 3-5-1950


Reitze Jonkman en Jitske Dijkstra


Jieuwkje, Klaas, Johannes en Hette Reitzes Jonkman

2.7.2.5 BAUKE JOHANNES, boer yn Grou

28-4-1889 Oranjewâld - 12-10-1956 Grou
x Jantje Hommes Siebenga, Skoatterlân 9-5-1912
9-9-1888 Ychten - 13-2-1954 Grou
df. Homme Pieters Siebenga en Trijntje Ruurds Lieuwes

1. Johannes 28-5-1914 De Knipe - 23-3-1970 It Hearrenfean, boer yn Eastersee, x Antje Gerrits Hofstra, Utingeradiel 11-5-1938
2. Homme 27-3-1919 Grou, boer yn Grou, x Trijntje Binnes Vriesema, Idaarderadiel 7-5-1942


links: soldaat Bauke Jonkman
rjochts: Bauke en Jantje mei de beide soannen

2.7.2.6 JAN JOHANNES, boer yn Jobbegea

27-5-1891 Boppeknipe - 31-7-1974 De Gordyk
x Richtje Liekles Kleistra, Skoatterlân 31-8-1916
29-12-1890 Aldhoarne - 19-19-1976 De Gordyk
df. Liekle Bartelds Kleistra en Hinke Lammerts Brouwer

1. Joekje 28-8-1911 Oranjewâld, x Hans Bouwes Hofstee, boer op 'e Tynje, Opsterlân 2-10-1941
2. Liekle 3-2-1919 Jobbegea 1-2-2003 Lippenhuzen, boer yn Lippenhuzen, x Ybeltje Jans Velde, Opsterlân 23-6-1943
3. Johannes 25-8-1922 Jobbegea, boer yn Aldhoarne, x Dettje Kersts de Jong, Opsterlân 28-12-1947
4. Hinke 5-2-1929 Jobbegea - 16-9-1989 Skarsterbrêge, horeka-ûndernimmer, x Jacoba Jannes van Rozen, Opsterlân 11-5-1953


links: Jan Jonkman
rjochts: Liekle, Joop en Joek Jonkman


2.7.2.8 JANTJE JOHANNES

31-1-1895 Boppeknipe - 17-4-1979 Wolvegea
x Pieter Alberts Nijholt, boer yn Aldeberkeap, Skoatterlân 12-5-1920
2-2-1894 Aldeberkeap - 14-9-1961 Aldeberkeap
sf. Albert Jans Nijholt en Janke Oepkes van der Schoot

Út dit houlik: 1. Janke (1921-1987)


Pieter Nijholt en Jantje Jonkman mei harren dochter Janke

2.7.2.9 LOLTJE JOHANNES

16-1-1897 Boppeknipe - 18-10-1963 Aldskoat
x Sies Jelles Siebenga, boer yn Aldskoat, Skoatterlân 12-5-1920
4-11-1894 Mildam - 28-10-1968 Aldskoat
sf. Jelle Pieters Siebenga en Hiltje Siezes Brouwer

Út dit houlik: 1. Jelle (1921-1996), x Jeltje Aukje Pasma, boer yn Aldskoat 2. Joekje (1922-2004) x Tjeerd Wietsma, boer yn Ouwsterhaule 3. Johannes (1924), boer yn Oranjewâld, x Hendrikje van Keimpema


Sies Jelles Siebenga en Loltje Johannes Jonkman