Achtste generaasje
Bern fan Hendrik Feddes Jonkman (1844-1909)


2.3.1.1 SIPKJE HENDRIKS

23-11-1875 Oranjewâld - 24-4-1952 De Jouwer
x Hendrik Gijsberts Ekkers, stoker, Haskerlân 28-5-1903
16-2-1876 De Jouwer - 4-1-1972 De Jouwer
sf. Gijsbert Ekkers en Fetje Onderweegs

Út dit houlik: 1. Gijsbert (1907-1962) x Neeltje Hoekstra, sjef houtynkeap meubelfabryk, de Jouwer 2. Wietske (1908) x Klaas Kingma, bankwurker, de Jouwer

2.3.1.4 JANKE HENDRIKS

12-5-1881 Oranjewâld - 4-12-1963 It Hearrenfean
x Hielke Beints Lawant, timmerman, Skoatterlân 14-2-1902
7-1-1877 De Knipe - 24-10-1964 It Hearrenfean
sf. Beint Johannes Lawant en Aaltje Martens Napstra

Út dit houlik: 1. Beint (1904-1991) x Catharina G.F. de Kroon (werd 107 jaar oud), timmerman, it Hearrenfean 2. Hendrik (1906-1925) 3. Aaltje (1909-1987) x Jolke Oord, wurknimmer DE, it Hearrenfean 4. Fedde (1911-1987) x Jans de Groot, PTT'er Heiloo

2.3.1.5 DETTJE HENDRIKS

20-1-1883 Oranjewâld - 23-4-1957 Enschede
x Gerrit Jans Hielkema, arbeider, Skoatterlân 27-12-1906
2-12-1881 Nijhoarne - 22-11-1958 Enschede
sf. Jan Hielkema en Fokje de Jong

Út dit houlik: 1. Jan (1907) x Grietje Ruijter, timmerman Kelowna BC, Kanada 2. Wietske (1908) x J.J.M. Langemeier, Amsterdam 3. Fokje (1909) 4. Hendrik (1916-1975) x Asselina Frisius, weeftoubaas Enschede 4. Willem (1916) x Geertje Boch, túnker Almelo 5. Sipkje (1918) x Hendrik Douwes, monteur Pinawa Man., Kanada


Gerrit en Dettje 40 jier troud
Efter de bern: Sipkje, Fokje, Wietske, Jan, Hendrik en Willem

2.3.1.6 LUITZEN HENDRIKS , túnker yn it Hearrenfean

26-8-1884 Oranjewâld - 31-5-1969 It Hearrenfean
x Anna Alberts Veenstra, Skoatterlân 6-6-1918
14-6-1888 Langsweagen - 30-9-1970 It Hearrenfean
df. Albert Veenstra en Albertje Teijema

1. Hendrik 10-3-1919 Oranjewâld - 27-5-1982 it Hearrenfean, direkteur MAVO, x Dirkje de Jong, Hearrenfean 24-8-1947 x Ymkje van der Knoop, Hearrenfean 24-8-1978

Luitzen Jonkman en Anna Veenstra

Zoon Henny kreeg vooral bekendheid als midvoor in de Abe-jaren van voetbalclub Heerenveen. Ook in de gedenkwaardige 6-5 wedstrijd tegen Ajax scoorde hij. Bij het huidige stadion is een plein naar hem genoemd.

2.3.1.7 GEESKE HENDRIKS

30-5-1886 Oranjewâld - 19-9-1972 Oranjewâld
x Geale Mintjes de Vries, túnker, Skoatterlân 22-2-1917
12-2-1887 Oranjewâld - 1-6-1961 Oranjewâld
sf. Mintje de Vries en Sjoerdje Jagersma

Út it dit houlik: 1. Mintje (1918-2001) x Antje Visser, túnker Oranjewâld

2.3.1.8 FEITZE HENDRIKS , fytsmakker yn Oranjewâld

4-11-1889 Oranjewâld - 19-5-1943 Oranjewâld
x Feikje Feitzes Talsma, Skoatterlân 27-9-1923
13-8-1894 Ketlik - 18-5-1984 Oranjewâld
df. Feitze Talsma en Sjoukje de Kroon

1. Feitze 10-4-1924 Oranjewâld - 24-6-1978 Oranjewâld, elektromonteur, x Pietje Hoekstra, Weststellingwerf 17-12-1945

2.3.1.9 SIES HENDRIKS , timmerman NTM yn Drachten

x Kornelia Botes Stuiver, Skoatterlân 6-11-1913
4-9-1891 Terband - 26-8-1919 Grins
df. Bote Jacobs Stuiver en Jacoba Wiebrens Kromhout van der Meer
x Maaike Johans Bruggenkamp, Smellingerlân 17-4-1920
20-5-1892 Wytmarsum - 19-1-1983 Drachten
df. Johan Christoforus Bruggenkamp en Trijntje Hamstra

út it earste houlik:
1. Hendrik 10-1-1915 Drachten - 9-9-1992 De Wylp, kapper te Bakkefean, x Klaske Suurd, Mearum 7-10-1939
2. Bote 19-2-1917 Drachten - 29-6-1984 Hearrenfean, ferver, x Jeltje van der Mei, Smellingerlân 19-4-1943
út it twadde houlik:
3. Johan Christoforus 18-12-1920 Drachten, learaar MTS, Vaassen, x Liskje de Vries, Smellingerlân 12-7-1945
4. Sies 31-7-1924 Drachten - 22-1-1945 Assen
5. Trijntje 8-2-1932 Drachten, troud west mei Van Smeden

2.3.1.10 RINSKJE HENDRIKS

11-4-1895 Aldskoat - 16-5-1978 Apeldoorn
x Jan Johannes van Houten, chauffeur, Apeldoorn 11-3-1925
26-7-1883 Westergeast - 30-8-1943 Apeldoorn
sf. Johannes van Houten en Feikje de Jong

Út dit houlik: 1. Johannes (1926) x Gerrie Ham, x Hennie Veenstra, metaalbewurker Apeldoorn 2. Wietske (1928) x Albert Steenbergen, ynspekteur GAK 3. Hendrik (1935) autohanler Delft