Sande generaasje
Hendrik Ypkjens Jonkman (1843-1921)


1.3.2 HENDRIK YPKJENS, arbeider te Nijskoat

3-1-1843 Nijskoat - 26-11-1921 Nijskoat
x Wietske Yntzes Koopman, Skoatterlân 16-5-1875
8-3-1848 Rotstergaast - 13-12-1885 Nijskoat
df. Yntze Klazes Koopman en Geeske Jacobs Dijk

1. Yntze 26-2-1876 Nijskoat
2. Ypkje 26-11-1878 Nijskoat
3. Geeske 20-8-1881 Nijskoat
4. Tjitske 11-5-1884 - 12-9-1885 Nijskoat
5. Grietje 11-5-1884 - 7-6-1885 Nijskoat