Sande generaasje
Hendrik Reitzes Jonkman (1871-1941)


2.7.7 HENDRIK REITZES, boer yn Dolsterhuzen en Itens

21-4-1871 Nijskoat - 23-4-1941 Itens
x Antje Thees Sierdsma, Skoatterlân 7-5-1896
6-3-1871 Rottum - 1-12-1960 Itens
df. Thee Sierdsma en Sietske Holtrop

1. Sietske 5-4-1897 Dolsterhuzen
2. Janke 16-10-1898 Dolsterhuzen
3. Reitze 15-5-1901 Dolsterhuzen
4. Thee 17-10-1904 Dolsterhuzen
5. Detje 14-9-1906 Itens
6. Egbertje 25-7-1908 Itens

Want ek op it mêd fan' e feefokkerij
Wie ús pake as boer der tige by
It wie dan ek in bysûndere boppeslach
Mei de bolle Pal Rooske syn bysûnder gedrach
Dêrnei kaam Jonkman yn'e fokkersannalen te stean
'Preferint' waard hjirfoar it lean
Jonkmans namme kaam hjirtroch tige oer
Men neamde him dêrom in tûke boer

Sa dichte pakesizzer Hendrik van der Valk op de Jonkman-famyljedei oer syn pake. Ek de neikommelingen fan Hendrik Reitzes dy't boer wurden binne hawwe in bêste namme opboud yn'e feefokkerij.


f.l.n.r.: Janke, Reitze, Thee, Sietske, Hendrik Jonkman, Antje Sierdsma, Detje en Egbertje.


Hendrik Reitzes Jonkman en Antje Thees Sierdsma