Sande generaasje
Bern fan Fedde Hendriks Jonkman (1817-1851)


2.3.1 HENDRIK FEDDES, arbeider te Aldskoat en Oranjewâld

28-3-1844 Aldskoat - 14-5-1909 Aldskoat
x Wietske Luitzens TALSMA, Skoatterlân 9-5-1875
30-1-1853 Boppeknipe - 20-11-1934 Oranjewâld
df. Luitzen Feitzes Talsma en Sipkje Siezes Wiegersma

1. Sipkje 23-11-1875 Oranjewâld
2. Fedde 3-9-1877 Aldskoat - 8-10-1956 De Knipe, arbeider
3. Luitzen 30-3-1879 Aldskoat - 29-6-1880 Aldskoat
4. Janke 12-5-1881 Oranjewâld
5. Dettje 20-1-1883 Oranjewâld
6. Luitzen 26-8-1884 Oranjewâld
7. Geeske 30-5-1886 Oranjewâld
8. Feitze 4-11-1889 Oranjewâld
9. Sies 14-11-1891 Aldskoat
10. Rinskje 11-4-1895 AldskoatWietske Jonkman-Talsma mei twa dochters, Geeske en Rinskje

Yn 1899 keapet Fedde Hendriks in hûs yn it Wâld fan Jan Sipkes Brandsma foar fl.1200.
2.3.2 REINSKJE FEDDES

8-11-1846 Oranjewâld - 24-5-1925 De Knipe
x Jouke Kornelis Lukkes, arbeider, Skoatterlân 26-5-1872
2-10-1844 It Mar - 15-5-1906 De Knipe
sf. Kornelis Jitses Lukkes en Tjitske Joukes de Groot

Út dit houlik: 1. Janke (1873) x Jacob Flokstra, boer yn Easterwâlde 2. Kornelis (1875-1951) x Swaantje de Vries, arbeider yn'e Knipe 3. Tjitske (1878-1953) x Gerke Landstra, ferver yn It Mar 4. Fedde (1885-1972) x Froukje Foppes, arbeider yn'e Knipe

2.3.3 DEDTJE FEDDES

11-8-1849 Oranjewâld - 5-8-1912 Aldskoat
x Abraham Martens van der Veen, boer, Skoatterlân 11-9-1902
24-9-1860 Wolvegea - 8-1-1920 Hoarnstersweach
sf. Marten Geerles van der Veen en Sjoerdtie Aukes Veenstra
Abraham van der Veen trout (2) Hendrikje Brouwer yn 1913.

Yn 1899, noch foar har houlik, keapet Dettje Jans in hûs mei túngrûn oan de strjitwei yn Aldskoat fan de famylje Wisman foar fl.1050. Hja hat dan noch wat jild oer en lient dat jier ek noch fl.500 oan Hendrik Kerstes Heida út.