Seisde generaasje
Bern fan Jacob Jans Jonkman


1.1 GRIETJE JACOBS

20-11-1807 Aldskoat - 21-1-1889 De Like
x Harmen Eyles Otter, feanarbeider, Skoatterlân 15-3-1840
14-7-1809 Rotsterhaule - 29-4-1884 De Like
sf. Eyle Harmens Otter en Aaltje Kleizes Ossius
widner fan Lammigje Thijsses Klomp

Út dit houlik: 1. Eile (1840-1913) arbeider yn'e Like 2. Hendrikje (1843-1843) 3. Jacob (1844-1913) x Hendrikje de Goede, arbeider yn Tolbert 4. Hendrikje (1848-1926) tsjinstfaam yn Grins, x Hindrik Zijlstra 5. Aaltje (1851-1917)

Earst bleau de famylje Otter-Jonkman wat yn 'e omkriten fan harren berteplakken wenjen (Rottum, Oldeholtwolde, Ter Idzard), mar yn 1851 setten hja fierder fuort, nei Tolbert yn Grinslân.


1.3 YPKJEN JACOBS, arbeidster yn Nijskoat

27-7-1813 Nijskoat - 15-11-1869 Nijskoat
net troud

1. Froukje 4-10-1839 Nijskoat - 8-1-1840 Nijskoat
2. Hendrik 3-1-1843 Nijskoat